คณิตศิลป์ :  

   

       คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ทุกคนมองภาพว่าเป็นวิชาที่เกี่ยวกับตัวเลขมีความยากและซับซ้อน  การเรียนต้องอาศัยความตั้งใจสูงและสิ่งที่ตามมาคือ  ความเครียด  ความวิตกกังวล  ตลอดจนความล้มเหลวทางการเรียนในที่สุด  ความรู้สึกและความคิดเหล่านี้เป็นสาเหตุให้ในปัจจุบันมีผู้ศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีน้อยลงจนขาดแคลน  ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขเป็นการด่วน  มิฉะนั้นแล้วประเทศไทยจะต้องเข้าสู่ภาวะที่ล้มเหลวทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างแน่นอน  เพราะขาดบุคลากรทางด้านนี้นั่นเอง

        แนวทางแก้ไขที่ทำได้คือ  การที่จะต้องทำให้นักเรียนเปลี่ยนความรู้สึกจากที่ว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก  เรียนแล้วเครียด  น่าเบื่อหน่าย  มาเป็น  วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนแล้วสนุก  มีความน่าสนใจ  เป็นการผ่อนคลายความตรึงเครียด  และเป็นการสร้างจินตนาการทางการคิดที่กว้างไกล

        ศิลปะถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้มีความชอบที่จะเรียนมากขึ้น  เพราะศิลปะเป็นวิชาที่ไม่มีผิดไม่มีถูก  ทุกคนสามารถเรียนได้  และส่วนใหญ่ก็มีความชอบอยู่แล้วเป็นทุนเดิม  วิชาคณิตศาสตร์กับศิลปะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออกเลยที่เดียว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาระเรขาคณิต  ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของศิลปะก็ว่าได้  ดังนั้นในการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในส่วนของเรขาคณิตก็น่าจะใช้กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะที่เกิดจากเส้นตรง  มุม  ฯลฯ  มาให้นักเรียนได้ปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  วาดภาพ  ต่อรูป  โยงเส้น  ระบายสี  ฯลฯ

        รูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นกิจกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประกอบโดยอาศัยความประณีต  และความอดทนก็คือ  การทำทรงเรขาคณิต  ๓  มิติ  ในรูปแบบต่าง ๆ  โดยใช้เทคนิคการตัดกระดาษ  การพับกระดาษแล้วสอด (Origami)  เพื่อให้ได้ทรงเรขาคณิตในแบบต่าง ๆ  ผลงานที่ได้จะเป็นทรงเรขาคณิตรูปแบบต่าง ๆ  คือ ทรงสี่เหลี่ยม  ทรงสามเหลี่ยม  ทรงหลายเหลี่ยม ฯลฯ   ซึ่งชิ้นงานเหล่านี้มีรูปแบบและสีสันที่สวยงามแปลกตา  สามารถนำไปใช้เป็นอุปกรณ์การสอนสาระเรขาคณิต  สาระศิลปะ  ตลอดจนเป็นกิจกรรมเสริมให้กับนักเรียนในกิจกรรมชุมนุม  เพื่อให้นักเรียนได้ประดิษฐ์งานของนักเรียนเอง  ออกแบบชิ้นงานเอง  อันจะนำมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายและความสนุกสนานในการเรียนอีกด้วย

การพับกระดาษ (Origami)

: ทรงสี่เหลี่ยม (ปริซึม)

       ใช้กระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส   ๓ สี  สีละ  ๒ ชิ้น  รวม  ๖  ชิ้น  (ความกว้าง  ความยาวตามความเหมาะสม หรือความต้องการ)

       มีขั้นตอนการพับ  (พับตามแนวเส้นประ ) ทั้ง  ๖  ชิ้น   ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1                   ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3                    ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 5                    ขั้นตอนที่ 6 

ขั้นตอนที่ 7                     ขั้นตอนที่ 8 

ขั้นตอนที่ 9                    ขั้นตอนที่ 10 

ขั้นตอนที่ 11                  ขั้นตอนที่ 12 (ผลสำเร็จ)

^^ทดลองทำตามดูนะครับ แล้วเล่าสู่กันฟังด้วยว่าผลงานที่ออกมาสวยขนาดไหน^^