ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแล รักษา ฟื้นฟู ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

McCormic
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จัดอบรม foot care CNEU 15 หน่วย

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแล รักษา ฟื้นฟู ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อให้พยาบาลตระหนักถึงความสำคัญของการให้

คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเท้าแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน  และมีความรู้ความเข้าใจถึงกลไกที่ทำให้เกิดแผล  ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดแผล และการถูกตัดขาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน รวมทั้งองค์ความรู้ใหม่ของหลักการดูแลรักษาแผลในผู้ป่วยเบาหวาน การประเมินสุขภาพเท้า และดูแลสุขภาพเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน รวมทั้งสามารถประเมินสุขภาพเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้การดูแลสุขภาพผู้เป็นเบาหวานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

 

ระยะเวลาการอบรม                           วันที่  13 – 15 กันยายน  2553  เวลา 8.30-17.00 น.

 

สถานที่                                                  โรงแรมเมอร์เคียว  

 

ผู้เข้าประชุม         1. บุคคลากรทางสาธารณสุขที่ให้การดูแลผู้เป็นเบาหวานในโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย

                           2.  คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค   

                              

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน McCormic Foot Careความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

foot care

เขียนเมื่อ 

รุ่นที่ 1 จัดให้เฉพาะเชียงใหม่ ก่อนนะครับ

รุ่นที่ 2 จะเปิดให้ทั่วไปครับ