คำศัพท์ที่น่ารู้เกี่ยวกับ KM

หวังว่าความรู้ที่เข้าใจคงจะถูกต้อง จากการเรียนรู้และทำความเข้าใจด้วยตนเอง ขอบคุณ ดร.ปรัชญ์นันท์ นิลสุข

เช้านี้ได้เข้าไปศึกษาในงานของท่านอาจารย์สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คนเก่งท่านหนึ่งของประเทศไทย  เมื่ออ่านเรื่องของการจัดการความรู้แล้ว  เกิดความเข้าใจ  และคิดว่าควรจะถ่ายทอดความรู้  เผื่อว่าจะผิดพลาดอย่างไร  จะได้แก้ไขให้ถูกต้อง

คำศัพท์ที่เห็นบ่อยๆในเรื่องของการจัดการความรู้  ได้แก่

Tacit Knowledge: คือ ความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลที่ได้มาจากประสบการณ์และความสามารถส่วนตัว เช่น ผู้เขียนมีความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 

Embedded Knowledge: คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ภายในองค์กร เช่น  ความสามารถทางอาชีพเป็นครูผ้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา


Explicit Knowledge  คือ ความรู้ที่สามารถอธิบายหรือเขียนออกมาได้โดยง่าย เช่น แผนการจัดการเรียนรู้  ผลงานทางวิชาการ  วิจัยในชั้นเรียน  รายงานพัฒนานวัตกรรมต่างๆ

วงจรการบริหารจัดการความรู้
Sharing คือ การสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคคล ทั้งเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทางการเช่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในขณะรับประทานอาหารกลางวันกับเพื่อนๆ   ซึ่งจะสามารถสื่อความรู้และประสบการณ์ที่แฝงอยู่ภายในบุคคล(Tacit)ได้

Capture คือ การรวบรวมความรู้ต่างๆ ที่ได้รับมา(Collaboration)แล้วแปลความให้กลายมาเป็นความรู้ใหม่ของตนเองและสามารถเขียนหรืออธิบายออกมาได้  มักจะจัดทำเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  และนำความรู้ที่ได้มาเขียนเป็นตำราเผยแพร่แก่เพื่อครูในกลุ่มสาระฯ

Classification คือ การนำความรู้ที่ได้มาเขียนอธิบาย(Explicit)เพื่อเผยแพร่สู่องค์กร โดยแบ่งกลุ่มความรู้อย่างชัดเจน และกระจายความรู้ถูกกลุ่มเป้าหมาย(From Individual to Organization Knowledge)  อันนี้จะเป็นตำราที่สอดคล้องกับเนื้อหา  เขียนแบบง่ายๆ  และนำไปใช้ได้ในการจัดการเรียนรู้

Understanding คือ การที่สมาชิกในองค์กรได้รับความรู้ที่เผยแพร่มา แล้วนำไปปฏิบัติจนเข้าใจเป็นความรู้ของตนเอง(From Organization to Individual Knowledge) และนำไปสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้(Sharing)เพื่อนำไปสู่การเกิดความรู้ใหม่ต่อไป เพื่อนครูได้นำไปใช้และรายงานผลหลังบันทึกแผนการจัดการเรียนรู้

หวังว่าความรู้ที่เข้าใจคงจะถูกต้อง  จากการเรียนรู้และทำความเข้าใจด้วยตนเอง  ขอบคุณ  ดร.ปรัชญ์นันท์  นิลสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจัดการความรู้ความเห็น (5)

ขอเพิ่มเติมความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ที่นี่ค่ะ
และรายงานการจัดการความรู้ที่โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)  ที่นี่ค่ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน  กับ  การจัดการความรู้ที่  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)  อ่านได้ที่นี่ค่ะ
ความเป็นมาของ  โครงการวิจัย  กับ  กลุ่มเป้าหมาย  อ่านได้ที่นี่ค่ะ
ว้า...การแสดงความคิดเห็นมีแต่ครูอ้อยทั้งนั้นเลยค่ะ....อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับบันทึกเชิญที่นี่ค่ะ