กลุ่มปัญญานิยม (Cognitivism)

                   หมายถึง  กิจกรรมการประมวลผลทางความคิดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน  แต่องค์ความรู้ของกลุ่มปัญญานิยมกยังคงการหยิบยื้นหรือกำหนดให้แต่และเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบที่สมบูรณ์แบบ

                   ในภาพรวมของแนวทางทางปัญญา และทฤษฎีปัญญานิยมปรากฎให้เห็นก็คือการยอมรับในรูปแบบของ กรอบความคิดของการประมวลผล ข้อมูลสารสนเทศซึ่งมีสภาพที่เหนือกว่ากลุ่มพฤติกรรมนิยมที่ว่า ผู้เรียนเป็นผู้กำหนดสภาพแวดล้อมด้วยตัวเอง และต่อจากนั้นผู้เรียนจะรับปรุงสภาพแวดล้อมเหตุการณ์ด้วยตนเองอีกด้วย