ปัจจุบัน ศูนย์ฯ กำลังจัดทำแผนแม่บทการการใช้พื้นที่ก่อสร้างศูนย์พันธุกรรมพืชเศรษฐกิจแห่งลุ่มน้ำโขง ในพื้นที่ภูฝอยลม อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา:
1.2.1 ความเป็นไปได้ของโครงการหลักและโครงการรอง ที่เป็นองค์ประกอบของโครงการจัดตั้งศูนย์พันธุกรรมพืชเศรษฐกิจแห่งลุ่มน้ำโขง
1.2.2  เพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวางแผนแม่บทการใช้พื้นที่ก่อสร้างศูนย์พันธุกรรมพืชเศรษฐกิจแห่งลุ่มน้ำโขง
1.2.3  เพื่อสำรวจภูมิทัศน์และภูมิประเทศ  และจัดทำแผนแม่บทพื้นที่ภูฝอยลมเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์พันธุกรรมพืชเศรษฐกิจแห่งลุ่มน้ำโขง  ซึ่งอยู่ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาและสาธิตวิชาการ ป่าไม้ภูพานน้อย  สำหรับใช้กำหนดแนวทางการพัฒนาต่อไปในอนาคต
1.2.4  เพื่อหาแนวทางที่จะพัฒนาจุดเด่นที่มีความสวยงามที่ควรได้รับการพัฒนา  เพื่อประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ