(35) อันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของไทย ประจำปี 2548

มหาวิทยาลัย

                  ผมมีข่าวจาก ที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปขมท.) แจ้งว่า.... นิตยสารไทม์ในส่วนของ Higher Education Supplement  ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลกในส่วนของไทยมีดังนี้
                
๑. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๖๙.๘๑
                
๒. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๖๘.๗๘
                
๓. มหาวิทยาลัยศิลปากร ๖๗.๕๙
                
๔. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๖๖.๘๓ 
                 
๕. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ๖๖.๗๗ 
                 
๖. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๖๕.๕๘
                
๗. ศศินทร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๖๔.๔๒
                
๘. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๖๒.๓๙
                 
๙. มหาวิทยาลัยมหิดล ๖๑.๘๘
              
๑๐. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๖๑.๑๑
              
๑๑. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๖๐.๒๐ 
               
๑๒. นิด้า ๖๐.๑๖
              
๑๓. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ๕๙.๐๕ 
               
๑๔. มหาวิทยาลัยนเรศวร ๕๙ 
               
๑๕. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ๕๗.๗๒
              
๑๖. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ๕๗
              
๑๗. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๕๖.๙๐
              
๑๘. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๕๖.๓๙
              
๑๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ๕๕.๗๔
              
๒๐. มหาวิทยาลัยบูรพา ๕๕.๐๓
              
๒๑. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ๕๔.๕๑   

สมารถสืบค้นข่าวได้ที่ :  http://www.cuast.org/  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สะเดาะข้อมูลความเห็น (0)