Story Telling by Pictures from Laos

 ผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่๔๒ จากกรมสรรพากร ไปศึกษาภูมิประเทศ ณ วัดพระแก้ว กำแพงนครเวียงจันทร์

ภาพที่ ๑ รูปภาพทางขึ้นด้านหน้าวัดพระแก้ว

ภาพที่ ๒ ด้านในเป็นพิพิธภัณฑ์ มีพระแก้วจำลองด้านใน

ภาพที่ ๓ ประวัติครับ ทีมงานฝากท่านผู้รู้ ร่วม แลก เปลี่ยน รบกวนแปลให้หน่อยครับ

ภาพที่ ๔ ภาพสุดท้าย คำถามครับ "เกศ พระพุทธรูป เหตุใดจึงไม่มีครับ"

JJ