วันนี้ที่โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)  สพท.กทม.เขต 2  มีการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง " แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ ดี เก่ง มีสุข "  8- 9 ก.ค.49

คณะครูเกือบทั้งหมดของโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสมาน  ชื่นอิ่ม  ท่านรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน  ตลอดจน  นางนันทวัน  นิยมสมาน  ครูชำนาญการพิเศษ ที่เล็งเห็นถึงความต้องการ  ความสนใจของครูผู้สอนในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ตลอดทั้งการพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ  จากท่าน ศน.ไพเราะ   พุ่มมั่น  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  สพท.สุพรรณบุรี เขต 1

พวกเราทุกคนเข้าใจถึงวิธี  ขั้นตอน  อย่างลุ่มลึก  ซึ่งจะเป็นการเตรียมการ  หรือเริ่มดำเนินการให้ถูกทาง  ไม่หลงทางให้เสียเวลา  เสียเงินทองอีกต่อไป

ขวัญและกำลังใจที่ดี  คือ  ผู้บริหารเข้าใจถึงความต้องการของครู

ต่อจากนี้ต่อไป  ครูทุกคนจะสู้ สู้แบบครูมืออาชีพ