แลกเปลี่ยนเรียนรู้และดูงานวันที่สาม

จินตมาศ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แล้วก็มาถึงวันที่สามจนได้ วันนี้ตอนเช้าฟังบรรยายเรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการอย่างมีุคุณภาพ ซึ่งวิทยากรจากสำนักงบประมาณคือ คุณเจริญพงษ์ ศุภธีระธาดา ขอสรุปโดยย่อจากเอกสาร

  • โครงการหมายถึง การดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ที่ต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • คุณสมบัติของโครงการ

    - มีเป้าหมาย/วัตถุประสงค์

    - มีการใช้ทรัพยากร

    - ไม่เป็นงานประจำ

    - มีระยะเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุด

    - มีความเสี่ยงและต้องดำเนินการภายใต้ข้อจำกัด ด้านเวลา ต้นทุน และคุณภาพ    

  • ที่มาของโครงการ

    - สนองตอบความต้องการหรือแก้ปัญหา

    - นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน จากต้นสังกัด

    - ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ขององค์กร/สถาบัน

    - ปัญหา ความจำเป็น/ความต้องการขององค์กร

  • คิด...ก่อนเขียนโครงการ                                   - วิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการ โดยการศึกษาสภาพแวดล้อมเพื่อค้นหาปัญหา สาเหตุ และเหตุผลความจำเป็น กำหนดสภาพแห่งการหมดปัญหา กำหนดแนวทางแก้ไข

    - คิด ปรึกษาหารือ ศึกษา และหาข้อมูล โดยตั้งคำถามและตอบคำถาม What When Where Why Who และ How ศึกษาเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ

แนวการเขียนสาระสำคัญของโครงการ                  

1. ชื่อโครงการ ชัดเจน กระชับ สื่อถึงกิจกรรม หรือผลลัพธ์หรือเป้าหมาย ความต้องการหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข

2. หลักการและเหตุผล เสนอแนวคิด หลักการ ปัญหา ความต้องการ ความจำเป็น ในการเขียนควรนำเสนอสาระสำคัญจากกว้างไปสู่ประเด็น ความเป็นมาหรือแนวคิด ปัญหา/ประเด็นความต้องการ แนวทางแก้ปัญหา/ความจำเป็นของโครงการ โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผล นำไปสู่ชื่อโครงการ

3. วัตถุประสงค์ ระบุความต้องการ หรือผลงานที่โครงการจะดำเนินการหรือทำให้เกิดขึ้น ชัดเจน สื่อความต้องการได้

4. วิธีดำเนินการ ระบุงาน หรือกิจกรรม ที่ชัดเจนหรือกิจกรรมหลักของโครงการ กิจกรรมที่กำหนดต้องก่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือทุกวัตถุประสงค์มีกิจกรรมรองรับ กิจกรรมเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากร และบริบทของโครงการ

5. ระยะเวลาดำเนินการ เหมาะสมกับกิจกรรมโครงการ กำหนดเป็นช่วงเวลาหรือวันเริ่มวันสิ้นสุด

6. งบประมาณและทรัพยากรที่ใช้ จำแนกเป็นตามแหล่งที่มา หรือตามประเภทค่าใช้จ่าย ต้องมีความสอดคล้องกับกิจกรรมและเป็นไปอย่างประหยัด

7. ผู้รับผิดชอบ มีเจ้าภาพชัดเจน คำนึงถึงศักยภาพ ความเหมาะสม ความตั้งใจ ควรเป็นทีมงาน

8. เกณฑ์ความสำเร็จ ระบุผลงานที่เป็นรูปธรรมที่สะท้อนความสำเร็จของโครงการ เกณฑ์ความสำเร็จมีทั้งที่เป็นประหยัด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

9. การติดตามผล ประเมินผลโครงการและรายงาน กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ชัดเจน มีการกำหนดแผน วิธีการ ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ มีการรายงานผลการติดตาม ประเมินผลให้ผู้อนุมัติโครงการหรือแหล่งทุน

10.ผล/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ระบุผลในรูปผลลัพธ์ ที่กลุุ่มเป้าหมายหรือสังคมส่วนรวมจะพึงได้รับประโยชน์จากโครงการ สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย/วัตถุุประสงค์ของโครงการ ผลมีทั้งทางตรงทางอ้อม และผลกระทบ โดยอาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม    

    บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#การเขียนโครงการ

หมายเลขบันทึก: 377458, เขียน: 21 Jul 2010 @ 14:58 (), แก้ไข: 12 Feb 2012 @ 15:23 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)