ส่งโครงการ

"มนุษย์กับดวงดาว"
ชื่อโครงการ             การผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด มนุษย์กับดวงดาว  
ผู้รับผิดชอบโครงการ
      นางนพรัตน์  นาคจรุง                        รหัส    48071347         
                                         นางวันธนี  จันทร์เอี่ยม                     รหัส    48071668
           
                                          นางสาวสุเนตร   เสาร์เงิน                  รหัส    48071881
หลักการและเหตุผล        
                     ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่   2  สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ  นั้น เป็นการศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวกับบนท้องฟ้าและจักรวาล   เมื่อนักเรียนได้ศึกษา หลายคนมักจะมีคำถามตามมาเสมอว่าปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนท้องฟ้ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่หลายคนก็ไม่สนใจ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัว และไม่สามารถพิสูจน์ได้   ซึ่งแท้จริงแล้ว ความเข้าใจเรื่องดวงดาวต่างๆ ในจักรวาลนั้น มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์มาช้านาน  เช่น การกำหนดวัน เดือน ปี  เหล่านี้ ล้วนเป็นผลมาจากการโคจรของดวงดาวต่าง ๆ ในเอกภพทั้งสิ้น
                ผู้จัดทำ จึงคิดสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุด มนุษย์กับดวงดาว ขึ้น เพื่อ เป็นการเสริมความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของดวงดาวกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ และเป็นการสร้างความสนใจในการเรียนเกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์

      วัตถุประสงค์โครงการ
         
1.        สร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด มนุษย์กับดวงดาว  เสริมบทเรียน กลุ่มสาระ        การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่  7  ดาราศาสตร์  ระดับช่วงชั้นที่ 2       
          2.    เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องดวงดาวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์
       
         
3.    เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
      
ระยะเวลาดำเนินการ          กรกฎาคม  2549  ตุลาคม 2549 
      
วิธีการดำเนินการ         1. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ       
                                            2. วางแผนการดำเนินการผลิต
       
                                            3. ดำเนินการผลิต
       
                                            4. ทดลองใช้
       
                                            5. ประเมินผล
แผนปฏิบัติการ
ลำดับที่

กิจกรรม

ภาคเรียนที่   1

1 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ กรกฎาคม 49
2 วางแผนการดำเนินการผลิต
  
-          วิเคราะห์ผู้เรียน / เนื้อหา
  
-          เขียนโครงร่างเนื้อหา
  
-          จัดทำ Storyboard
กรกฎาคม 49  -  สิงหาคม  49
3 ดำเนินการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กันยายน 49
4 ทกลองใช้บทเรียน กันยายน 49
5 ปรับปรุง/แก้ไข 1 – 15  ตุลาคม 49
6 ประเมินผล 16 – 30 ตุลาคม  49

งบประมาณ            จำนวนเงิน     1,000    บาท                        
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
     1.        ได้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุด มนุษย์กับดวงดาว เสริมการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์           สาระที่ 7 ดาราศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 2
    
2.        นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์   
  
  3.        นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
การติดตามประเมินผลโครงการ              
    
1. ประเมินผลจากผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุด มนุษย์กับดวงดาว              
     2. ประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นพรัตน์ นาคจรุงความเห็น (1)

เขียนเมื่อ