ผมได้รับเอกสารคู่มือการจัดการความรู้:บันไดสู่ความสำเร็จ จัดทำโดยสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังที่เคยเกริ่นให้ฟังก่อนหน้านี้
เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้ 6 เรื่องสำหรับคุณอำนวยนำไปใช้จัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมระหว่างกรรมการและสมาชิกกองทุนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนากองทุนให้เกิดประสิทธิภาพ ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งไว้
ที่สำคัญคือผู้จัดทำได้เทียบเคียงกับสาระและมาตรฐานการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งสามารถเทียบโอนได้บางส่วนด้วย