แนวทางการพัฒนา...งานที่เราอยากทำต่อเนื่องในเรื่องการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช หลังจากที่เรานำแผนงานของปีที่แล้วมาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พบว่ามีอีกหลายส่วนที่เราสามารถจะพัฒนาต่อเนื่อง และแก้ไขปัญหาอุปสรรค อันเกิดจากกระบวนการทำงานได้ สภาพการบริการที่เราพบทุกวันนี้ คือ ผู้ป่วยของเราขาดการดูแลอย่างจริงจังจากครอบครัว และชุมชน อีกทั้งมีจำนวนผู้ป่วยจิตเวชเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และการขาดการรักษาอย่างต่อเนื่องก็ไม่ได้มีจำนวนลดลงเลย

       ดังนั้น...สิ่งที่อยากขับเคลื่อนเดินต่อในการทำงานเราก็คือ...การลงเชิงรุกบุกเข้าสู่ชุมชน...และหวังให้เกิดชุมชนดูแลตนเองในกลุ่มผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช...เน้นการดำเนินงานที่เป็นเครือข่ายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เกิดเป็นระบบการดูแลที่โยงใยเป็นสายสัมพันธ์แห่งการดูแล...เป็นต้น..นี่คือสิ่งที่เราจะช่วยกันทำ..

       ตามแผนงานตรงส่วนนี้เราเริ่มประสานไปที่ชุมชน ...ร่วมมือกันกับ อบต. และทีมเครือข่ายที่เราสร้างขึ้นจากแผนการดำเนินงานครั้งก่อน..เริ่มแรกเราจัดโซน...กลุ่มผู้ป่วยตามเขตพื้นที่ก่อน..พื้นที่ไหนมีจำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชมาก เราอาจเลือกลงดำเนินการเป็นพื้นนำร่องก่อน...โดยเราตั้งใจว่าทีมให้บริการจะลงไปพบผู้ป่วยในพื้นที่ หากเป็นไปได้เราอยากได้แพทย์เป็นทีมร่วมด้วยเพื่อสะดวกในการตรวจรักษาและสั่งยา โดยที่ผู้ป่วยอาจไม่ต้องเดินทางลำบากเพื่อมารับบริการที่โรงพยาบาล...แต่หากไม่ได้จริงๆ...การลงพื้นที่อาจจะเป็นเพียงการเน้นกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยไปก่อน...