KM เพื่อเมืองไทยแข็งแรง

  ติดต่อ

KM เพื่อเมืองไทยแข็งแรง


          วันนี้ (8 ก.ย.48) คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 3 ของ สสส.   พิจารณาโครงการ ศอม. (ศูนย์อำนวยการบริหารยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง)   ซึ่งมี นพ. ลือชา  วนรัตน์ เป็น ผอ.   ที่ขอเงินสนับสนุนจาก สสส. 


          ศอม. ได้เสนอโครงสร้างการทำงาน   โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มงานคือ
1.      กลุ่มอำนวยการ
2.      กลุ่มงานส่งเสริมศักยภาพพันธมิตรและประชาชน
3.      กลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะบุคคลและองค์กร
4.      กลุ่มงานสื่อสารสาธารณะและการเคลื่อนไหวทางสังคม
โดยได้ระบุภารกิจหลักของกลุ่มงานที่ 4 ดังนี้
·       ส่งเสริมการจัดระบบการสื่อสารเทคโนโลยีขององค์กร   และจัดระบบข้อมูลที่ทันสมัย
·       กระตุ้นและสร้างความเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อผลักดันการดำเนินงาน   รวมทั้งการรับผิดชอบต่อความสำเร็จร่วมกันในงานเมืองไทยแข็งแรง
·       ส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ขององค์กรต่าง ๆ
·       ศึกษา  สำรวจ  ทำความเข้าใจและประเมินผลช่องทางและระบบการสื่อสารเพื่อให้เกิดการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร   เพื่อสร้างการยอมรับและเป็นเจ้าของ

        ผมได้ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า   ศอม. ควรใช้ KM เป็นเครื่องมือบรรลุผลงานในทั้ง 4 กลุ่มงาน   ไม่ใช่ใช้ KM เฉพาะในกลุ่มงานที่ 4   การใช้ KM ควรใช้ทั้งเป็นเครื่องมือและเป็นวิธีคิด (กระบวนทัศน์) ในการทำงาน   คือคิดเชิงบวก   คิดทำงานในลักษณะต่อยอดความสำเร็จหรือ Best Practice ตามเป้าหมายเมืองไทยแข็งแรงที่มีอยู่แล้ว   นำวิธีการทำงาน/วิธีคิด/ความเชื่อ  ที่นำไปสู่ความสำเร็จนั้น ๆ มา (Knowledge Assets) สำหรับการทำงานเพื่อเมืองไทยแข็งแรง   และจัดกลุ่มสังเคราะห์เป็น “แก่นความรู้” (Core Competence) ในการทำงานเพื่อเมืองไทยแข็งแรง   อาจจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงเปรียบเทียบกันเป็นเครือข่ายโดยใช้เครื่องมือ “ธารปัญญา” ก็ได้

                         

                                  นพ. ลือชา วนรัตน์


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                          8 ก.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

หมายเลขบันทึก: 3749, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 13:58:34+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #km#ท้องถิ่น#สุขภาพ#ราชการ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)