แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

โครงการอบรมคุณธรรม "ค่ายพุทธบุตร-ค่ายพุทธธรรม"


ณ วัดป่าเจริญราช คลอง ๑๑ ต. บึงทองหลาง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 http://www.veeranon.com/

หลักการและเหตุผล  

            ในสภาวะปัจจุบัน โลกอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันกันอย่างสูง ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ อยู่ตลอดเวลา และในฐานะที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันอย่างรุนแรงนี้  การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและวิถีชีวิตของคนไปสู่สังคมบริโภคนิยม ซึ่งเน้นการแข่งขันด้านวัตถุและฐานะทางเศรษฐกิจ ทำให้เด็ก และเยาวชน ขาดภูมิคุ้มกันก่อให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนอีกมากมาย  ทำให้เกิดปัญหาสังคมที่ส่งผลสะท้อนต่อเยาวชน เช่น ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมต่างๆ  การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ความยากจน เด็กเร่ร่อน   การใช้แรงงานเด็ก ฯลฯ

         การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  ทำให้เยาวชน นิสิต นักศึกษาหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดำเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทำให้ชีวิตมีความมั่งคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการดำเนินชีวิตที่ผิด  ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพึ่งพายาเสพติด

          เด็กและเยาวชน คือ พลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  เป็นอนาคตของชาติ เป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันสำคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลัง ในเชิงสร้างสรรค์  สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็น ผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่งคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม

          โครงการอบรม "ค่ายพุทธบุตร"  วัดป่าเจริญราช เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ นำธรรมะ  นำหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ การพัฒนากาย   โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ  มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม  การพัฒนาศีล  โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต  ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต  พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้าย  การพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  รู้วิธีการป้องกัน  รู้วิธีแก้ไขปัญหา  สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ  เพื่อเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติในที่สุด  

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อปลูกฝังให้พุทธบุตรมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา และครูบาอาจารย์

๒. เพื่อพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนา

๓. เพื่อฝึกจิตให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองและแสดงออกทางด้านอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

๔. เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหน้าที่พุทธบริษัทให้เยาวชนเข้าใจอย่างถูกต้อง

๕.  เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

๑. พุทธบุตรมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ของพุทธบุตรได้อย่างดีและมีความสุข

๒. พุทธบุตรสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง “เก่ง ดี และมีความสุข”

๓. พุทธบุตรมีสติรู้เท่าทันอารมณ์และสามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

๔. พุทธบุตรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถปฏิบัติศาสนากิจเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง

๕.  พุทธบุตรมีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 

คณะพระวิทยากร       :               พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

                                                เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช

                                                พระอาจารย์สุชาติ

                                                วัดป่าเจริญราช

                                                พระมหารพีภัทร  วชิรปัญโญ

                                                วัดทองนพคุณ

 

คณะวิทยากร    :            อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว          มรภ.ราชภัฎนครปฐม

                                    อาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว            ม.สยาม

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ             :           วัดป่าเจริญราช http://www.veeranon.com/

 

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์     :           พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

           

ติดต่อเจ้าหน้าที่วัดป่าเจริญราช

                      คุณศราวุฒิ      คำเทพ         โทร. 02 9952112 (เบอร์วัด)

 

เนื้อหาวิชาการที่ใช้ในการอบรม 

๑. การเข้าถึงพระรัตนตรัย

๒. ภาวนาสมาธิเพื่อการพัฒนาจิต

๓. องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา

๔. มารยาทชาวพุทธ

๕. เป้าหมายการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

๖. หลักธรรมชาวพุทธ

๑.   บุญกิริยาวัตถุ

๒.   ฆราวาสธรรม

๓.   อบายมุข ๖

๔.   ธรรมนูญชีวิต (ทิศ ๖)

๕.   อกุศลกรรมบถ ๑๐

 

๗. เน้นหลัก ๕ ดี คือ

     ๑.   เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่

     ๒.   เป็นศิษย์ที่ดีของครู-อาจารย์

     ๓.   เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน

     ๔.    เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

     ๕.    เป็นสาวกที่ดีของพระศาสดา

 

กิจกรรมในระหว่างการอบรม 

- การทำวัตรสวดมนต์

- การเจริญสมาธิภาวนา

- การรักษาศีลห้า

- การบริหารกายและจิตด้วย โยคะสมาธิ

- พิธีอธิษฐานจิตเพื่อชีวิตใหม่

- กิจกรรมแสงเทียนส่องธรรม  รำลึกพระคุณพ่อแม่

- กิจกรรมแสงเทียนแห่งปัญญา

- กิจกรรมทอดผ้าป่าความดี  เผาผีความชั่ว

- การบำเพ็ญประโยชน์

- การแสดงและธรรมะบันเทิง

- ตอบปัญหาธรรมะ

 

ตารางกำหนดการ โครงการค่ายพุทธบุตร

http://gotoknow.org/blog/bhuddabutr/374524

ระเบียบปฏิบัติเบื้องต้น
http://gotoknow.org/blog/bhuddabutr/374526
 

แบบตอบรับการอบรมค่ายพุทธบุตร
http://gotoknow.org/blog/bhuddabutr/374527
 

แบบสำรวจความพร้อมค่ายพุทธบุตร
http://gotoknow.org/blog/bhuddabutr/374529

 

6Q เพื่อพัฒนาการที่ดีของลูกพุทธบุตร

http://gotoknow.org/blog/bhuddabutr/276072

คำกล่าวมอบถวายศิษย์แด่พระอาจารย์และแม่ชี

http://gotoknow.org/blog/bhuddabutr/353201

 

หมายเลขบันทึก: 374523เขียนเมื่อ 13 กรกฎาคม 2010 10:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 14:31 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)

ทุกสถานศึกษาจัดกิจกรรมแบบนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะ

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี