5 - 9  กรกฎาคม  2553 

         สัปดาห์นี้ 7-9 ก.ค.53 ผมไปสัมมนาวิทยากรแกนนำการอบรมครู กศน. และประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินโครงการฝึกอบรมบุคลากรผู้ใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ สถาบัน กศน.ภาคกลาง ( เดินทางไปตั้งแต่บ่ายวันที่ 6 ก.ค.53 )

         จากการอบรมครู กศน. ( หลักสูตรใหม่ ) ไปทุกจังหวัดแล้วนั้น  ภาคกลางจะประเมินผลการฝึกอบรมด้วยรูปแบบ Kirk Patrick  ซึ่งมี 4 ลำดับขั้นคือ
         1. การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง  เป็นการประเมินทัศนคติต่อการฝึกอบรม
         2. การประเมินการเรียนรู้  เป็นการประเมินเพื่อวัดว่าผู้รับการอบรมได้มีการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ หรือทัศนคติ ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมหรือไม่
         3. การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการฝึกอบรม  เป็นการประเมินว่าผู้รับการอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือไม่
         4. การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร  เป็นการประเมินว่าการอบรมส่งผลดีอย่างไรต่อองค์กรบ้าง


         ในการประเมินลำดับขั้นที่ 1 และ 2 นั้น ได้ดำเนินการไปแล้ว ตั้งแต่ในช่วงการอบรม
         กำลังจะดำเนินการประเมินในลำดับขั้นที่ 3 และ 4 ต่อไปครับ
         ในสัปดาห์นี้ มีการพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจในเว็บบอร์ด สพร. กศน. ที่

http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vboard.php?user=kasama


         ว่า ครูผู้ช่วยแต่งเครื่องแบบข้าราชการ ติดอินทรธนูกี่ขีด
         เดิม เทียบครูผู้ช่วยกับข้าราชการพลเรือน ระดับ ( ซี ) 3-4  ครูผู้ช่วยจึงใช้อินทรธนูกับเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 2 ขีด ( 2 แถบ )   ถ้าเป็นเครื่องแบบพีธีการก็เป็น 2 ดอก
         แต่ ณ วันนี้ ก.พ. ได้เลิก “ระดับ ( ซี )” ไปแล้ว  เทียบครูผู้ช่วยกับระดับ  ( ซี ) 3-4 ไม่ได้แล้ว
         ณ วันนี้ ครูผู้ช่วยเทียบกับ “ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ” จึงใช้อินทรธนู 3 ขีด ( 3 ดอก )


         ( สัปดาห์หน้า ผมลาพักผ่อน จะไม่ได้เพิ่มบันทึกใหม่ในบล็อกนี้ )