ชื่อวิจัย : การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2

ชื่อผู้วิจัย : อุดม สิงห์โตทอง

ปีที่วิจัย : 2550

         ผลการวิจัยพบว่า   1.ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดสพท.ชลบุรี เขต 2 อยู่ในระดับดีมาก      

         2.  ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษาจำแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

ยกเว้นด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นรายบุคคล แตกต่างกันอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

         3.  ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

จำแนกตามประสบการณ์ของครู และขนาดโรงเรียนพบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยสำคัญทางสถิติ