การวางแผนการศึกษา

จง
ความสำคัญของการวางแผน

การวางแผนการศึกษา

เอกสารประกอบการสอน

ภาควิชาการบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โดย รศ.ดร.สมพิศ  ให้งาม

       ศึกษาถึงหลักการความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน องค์ประกอบ กระบวนการประเภทของการวางแผน  และเทคนิคการวางแผน  การวางแผนการศึกษา  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกับการจัดทำโครงการและการบริหารโครงการการวิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบที่มีผลต่อการวางแผนการศึกษาเชิงกลยุทธ์

      ความสำคัญของการวางแผน

1.การวางแผนเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารต้องเป็นผู้นำทางความคิด กล่าวคือ กล้าคิด กล้าทำและกล้าแสดงออกในเรื่องที่ถูกต้อง

2.การวางแผนเป็นแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญสำหรับองค์การ

3.การวางแผนเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารให้รอดพ้นจากการล้มเหลว

4.การวางแผนเป็นการเตรียมการณ์ล่วงหน้า

5.การวางแผนทำให้เกิดการเชื่อมโยง

6.การวางแผนช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.การวางแผนเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลง

8.การวางแผนเป็นตัวนำในการพัฒนา

              ประโยชน์

1.การทำงานเป็นไปอย่างมีระบบและมีระเบียบ

2.ความมั่นคงปลอดภัย

3.ความมั่นใจ

4.ความเป็นไปได้ของงาน

5.ความสะดวกและง่ายในการบริหาร

6.การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ

7.ขวัญและกำลังใจ

ความหมายของการวางแผน

              การวางแผนเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการที่กำหนดวัตถุประสงค์นโยบายและวิธีปฏิบัติล่วงหน้าแล้วสร้างแผน (Plan)หรือ วิธีการที่เป็นสะพานเชื่อมปัจจุบันไปยังอนาคตเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และบรรลุความสำเร็จในที่สุด

องค์ประกอบของการวางแผน

1.จุดมุ่งหมาย

2.วิธีการ

3.ทรัพยากร

4.การลงมือปฏิบัติ

5.การควบคุม

ขอบเขตและข้อจำกัดของการวางแผน

1.ข้อจำกัดเกี่ยวกับการทำนายอนาคต

2.ข้อจำกัดเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูล

3.ข้อจำกัดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ

4.ข้อจำกัดเกี่ยวกับค่านิยมของผู้บริหาร

5.ข้อจำกัดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม

6.ข้อจำกัดเกี่ยวกับเวลา

7.ข้อจำกัดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของผู้วางแผน

กระบวนการวางแผน

    บุคคลผู้ทำหน้าที่วางแผนเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับมีรูปแบบดังนี้

1.ผู้บริหารวางแผนเองทั้งหมด

2.ผู้บริหารวางแผนโดยใช้ข้อคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา

3.ผู้บริหารอาจกำหนดเค้าโครงของแผนงานอย่างกว้างๆ

4.ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดทำแผนแล้วเสนอผู้บริหารอนุมัติ

     กระบวนการวางแผนเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายต้องมีการวางแผนได้ดังต่อไปนี้

1.กำหนดวัตถุประสงค์

2.การวิเคราะห์สถานการณ์

3.การพิจารณาและกำหนดสมมุติฐาน

4.การกำหนดทางเลือก

5.การประเมินทางเลือก

6.การเลือกทางเลือก

7.ลงมือปฏิบัติและสร้างแผนสนับสนุน

8.การทำแผนตัวเลขโดยใช้งบประมาณ

ประเภทของแผน

1.แบ่งตามระยะเวลา

2.แบ่งตามทิศทางการบังคับบัญชา

3.แบ่งตามลักษณะแผน

4.แบ่งตามความถี่ในการใช้งาน

5.แบ่งตามระดับ

6.แบ่งตามลักษณะวิธีการ

การวางแผนการศึกษา

              หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์การดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงผลดำเนินงานที่ผ่านมาการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลที่จะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาการศึกษาให้ได้ผลดียิ่งขึ้นสำหรับระยะเวลาหนึ่งๆในอนาคตภายใต้ทรัพยากรที่มีและที่ใช้

หลักการวางแผน

1.จุดม่งหมายของการศึกษา

2.โครงสร้างของระบบการศึกษา

3.เนื้อหาสาระของการศึกษา

4.วิธีการเรียนการสอน

5.นวัตกรรมทางการศึกษา

เทคนิคและวิธีการวางแผนการศึกษา

กระบวนการวางแผนการศึกษา

1.ขั้นเตรียมการวางแผน

2.ขั้นดำเนินการวางแผน

3.ขั้นกำหนดหรือจัดทำแผน

4.ขั้นผลการจัดทำรายละเอียดของแผน

5.ขั้นการนำแผนไปปฏิบัติ

6.ขั้นติดตามประเมินผล

วิธีการวางแผนการศึกษา

1.โดยอาศัยหลักการตอบสนองความต้องการของสังคม

2.การวางแผนการศึกษาโดยอาศัยหลักความต้องการกำลังคน

3.การวางแผนโดยอาศัยผลตอบแทนของการลงทุน

ประเภทของการวางแผนการศึกษา

1.การวางแผนการศึกษาเชิงปริมาณ

2.การวางแผนการศึกษาเชิงคุณภาพ

3.การวางแผนการศึกษาระดับจุลภาค

4.การวางแผนการศึกษาเชิงกลยุทธ์

5.การกำหนดแผนเพื่อจัดการศึกษา

ผู้นำกับการวางแผน

คุณสมบัติของผู้นำ

1.คารวะธรรม

2.สามัคคีธรรม

3.ปัญญาธรรม

  บทบาทหน้าที่ของผู้นำ

1.ก้าวไปข้างหน้า

2.นำทาง

3.ชักจูง

4.กระตุ้นให้ทำ

5.เป็นแบบอย่าง

6.เริ่มต้น

7.มีความรับผิดชอบ

8.มีความเสียสละ

9.มีความรักลูกน้อง

10.มีคุณธรรมเป็นเข็มทิศชี้ทาง

                ผู้นำหรือผู้บริหารที่ทำหน้าที่วางแผนนั้นควรตระหนักให้ดีว่าการทำงานหรือการดำเนินงานขององค์การทุกองค์การย่อมต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานจึงจะทำให้องค์การประสบความสำเร็จได้ผู้นำผู้มีธรรมในหัวใจย่อมเป็นศูนย์รวมใจของคนร่วมงานและสามารถจัดการให้งานในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี สามารถวิเคราะห์สถานการณ์โอกาสพร้อมทั้งตัดสินใจที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายและการวางแผนกับบรรจง

คำสำคัญ (Tags)#องค์ประกอบของการวางแผน

หมายเลขบันทึก: 371302, เขียน: 01 Jul 2010 @ 21:54 (), แก้ไข: 12 Feb 2012 @ 15:00 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

มาเยี่ยมชมผลงานครับ