ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

ณ วัดธรรมาธิปไตย อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์

กำหนดการ

วันเสาร์ ที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๓

เวลา ๐๙.๐๐ น. ตั้งองค์ผ้าป่า ณ.วัดธรรมาธิปไตย

เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

ทำพิธีถวายองค์ผ้าป่า

..........................................................................

ประธานกรรมการ

นาวาเอก จุมพล – นาวาโท หญิง ศศิธร  ลุมพิกานนท์

กรรมการดำเนินงาน

เรือเอก เลิศฤทธิ์  - นางวนิดา   ศรีหงส์

นางสมนึก วงษ์เสียงดัง  นางนภา ใจใส

คณะกรรมการ

นาวาโท หญิง ประภาศรี – คุณ สามารถ

รงค์เดชประทีป

นาวาโท หญิง กมลวรรณ

เพชรานนท์

นาย กรกฏ – นายเมษ

รงค์เดชประทีป

นาวาโท หญิง ปรียชา

นพบูรบุตร

นาวาโท หญิง  วิชชุดา

วารุณประภา

นาวาโท หญิง สุดาวรรณ์

ประสงค์ศิลป์

เรือเอก อำพล ขำดวง 

และครอบครัว

นาวาตรี หญิง วรางคณา 

ทิพย์มโนสิงห์

เรือเอก พรหม  สัตบุศ

และครอบครัว

นาวาตรี หญิง ศรินยา 

ฉันทะปรีดา

เรือเอก ยศนนท์ อสัตถพฤกษ์

และครอบครัว

เรือโท วันชัย นัดดา – เรือโทหญิง

แอนนา สาลีผล

เรือเอก สนั่น  แสงเรือง

และครอบครัว

เรือโท  ประมวล 

อุ่นใจ

เรือโท โยธิน พันธ์มา

และครอบครัว

เรือเอก หญิง นัฎฐ์ภษร

สิงห์โต

เรือเอก เดชณรงค์  ผิวเหลือง

และครอบครัว

เรือเอก หญิง ปัทมา

ดีศรีศักดิ์

เรือเอก สมบูรณ์  พ้นพาล

และครอบครัว

คุณ ไกรรัตน์

มั่งลิ้ม

เรือเอก สมพร

ยิ่งงามแก้ว

คุณชุติมา

ศัลลกูฏ

เรือโท อำนาจ

มั่นคง

น.ส. วีระวรรณ

อัศวแสงสกุล

นาง สมจิตต์  น้อยเศรษฐ์

และครอบครัว

นาง อธิชา  ศักดิ์ศรี

และครอบครัว

นางสังเวียน

ลอยวานิช

นาง บุษยา

พงษ์สุพรรณ์

นางสมมาศ

ลอยวานิช

น.ส. ดาราณี

โชควิเศษชัยสิทธิ์

นาง เอื้อมดาว

บุญรอด

นาย กวี

สังข์ฉิม

น.ส. วิมล

จิรอร่าม

นาง ปิยาภรณ์

บุญเตี้ย

นางสุวรรณี

เฟื่องวุฒิ

นาง สุนิสา

ไวยโรจน์

น.ส. ประภาพร

ใบบ้ง

นาง ตรีกานต์

ด้วงสำราญ

นาย สุรพงศ์

เผ่าตำรวจ

น.ส. ปัทมา

สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

นาง ปัญญา

สิ้มศรีสุข

คุณ พลอยศรี

โตบุญช่วย

คุณ กัญญา

ถมยาแก้ว

คุณอภิรดี

แสนหวี

 

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลที่ได้กระทำในครั้งนี้ให้แก่ บิดา มารดา ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ และบรรพบุรุษทั้งหลายของข้าพเจ้า ตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ขอจงได้รับผลบุญกุศลนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญนี้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ