แม่ ก กา เป็นมาตราตัวสะกดอีกแม่หนึ่งของมาตราตัวสะกดในภาษาไทยเรา

เช่นคำว่า  ใช้   เรา  เกา ปู  ไห ผู้  ฯลฯ  คือคำที่ไม่มีตัวสะกดนั่งเอง