Smart School องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ประเด็น การประเมินคุณภาพมาตรฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร


การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
Smart School ประเมินคุณภาพมาตรฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

 ประกอบไปด้วย  3 องค์ประกอบ

1. องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  (4 ตัวชี้วัด) (49 ประเด็น)

ตัวชี้วัดที่ 1 การบริหารงานมีคุณภาพ (36 ประเด็น)

                 1.1 การบริหารงานวิชาการ (15 ประเด็น)

                      1.1.1 การบริหาร และพัฒนาหลักสูตร (7 ประเด็น)

                      1.1.2 การนิเทศภายใน (4 ประเด็น)

                      1.1.3 การจัด และบริการห้องสมุด (4 ประเด็น)

                      1.1.4 ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน (7 ประเด็น)

                 1.2 การบริหารงานงบประมาณ

                      บริหารหารงบประมาณอย่างโปร่งใส (5 ประเด็น)

                 1.3 การบริหารงานบุคคล (5 ประเด็น)

                 1.4 การบริหารงานทั่วไป (4 ประเด็น)

ตัวชี้วัดที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นระบบ (5 ประเด็น)

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารใช้หลักการมีส่วนร่วม (5 ประเด็น)

ตัวชี้วัดที่ 4 การเกียรติคุณของโรงเรียน (3 ประเด็น)

2. องค์ประกอบด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ (2 ตัวชี้วัด) (15 ประเด็น)

ตัวชี้วัดที่ 1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครู (5 ประเด็น)

                 1.1 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้านการสอน (2 ประเด็น)

                 1.2 การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (3 ประเด็น)

ตัวชี้วัดที่ 2 ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (10 ประเด็น)

                2.1 การศึกษา และการใช้หลักสูตร (2 ประเด็น)

                2.2 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ (6 ประเด็น)

                2.3 การพัฒนาผู้เรียน (2 ประเด็น)

3. องค์ประกอบด้านผลการเรียนรู้ (3 ตัวชี้วัด) (33 ประเด็น)

ตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

                 (14 ประเด็น)

                 1.1 นักเรียนมีระเบียบวินัย (3 ประเด็น)

                 1.2 นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที กิริยามารยาทเรียบร้อย

                       ประหยัดอดออม (8 ประเด็น)

                 1.3 นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง และผู้อื่น (3 ประเด็น)

ตัวชี้วัดที่ 2 นักเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี (9 ประเด็น)

                 2.1 นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ (3 ประเด็น)

                 2.2 นักเรียนมีความร่าเริง แจ่มใส ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ

                       อย่างมีความสุข (3 ประเด็น)

                 2.3 นักเรียนรู้จักการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด โรคภัยไข้เจ็บ   

                       อุบัติเหตุ และการล่วงละเมิดทางเพศ (3 ประเด็น)

ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนมีความสามารถทางด้านการเรียน (10 ประเด็น)

                 3.1 นักเรียนรักการเรียนรู้ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (2 ประเด็น)

                 3.2 นักเรียนมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม (3 ประเด็น)

                 3.3 นักเรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ( 1 ประเด็น)

                 3.4 นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้ (3 ประเด็น)

                 3.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร (1 ประเด็น)

                 องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และประเด็น ที่สำนักยุทธศาสตร์การศึกษา      สำนักการศึกษาได้กำหนดให้ไว้นี้ เป็นคู่มือ หรือแนวทางการประเมินคุณภาพมาตรฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่แต่ละโรงเรียนต้องตีโจทย์ให้ได้ว่าจะมีกระบวนการ บริหาร องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และประเด็น อย่างไร เพื่อให้การประเมินคุณภาพมาตรฐาน โรงเรียนของตนผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับ 4  คะแนน สู่  Smart School

       

หมายเลขบันทึก: 369730เขียนเมื่อ 27 มิถุนายน 2010 04:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 01:36 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (3)

ขอบคุณมากค่ะ รออ่านต่อไปค่ะ

สวัสดีค่ะ

ครูอ้อย ยินดีค่ะ ร่วมกันแบ่งปันความรู้ สู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษา ผลที่ได้ก็คือนักเรียนของเรา

สวัสดีครับ ขอเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อองค์กรจะได้พัฒนา

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี