การวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

       - ประเมินตามสภาพจริง