เมื่อวันที่ 2-13 มิย.ที่ผ่านมา  ผมได้เข้ารับการอบรมวิปัสสนากรรมฐานในแนวทางท่านอาจารย์โกเอ็นก้า  ที่ศูนย์ธรรมกมลา  จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งอยู่ในมูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์  เป็นหลักสูตรพื้นฐาน 10 วัน (แต่เข้มข้นมาก) นับวันเดินทาง ไปกลับอีก 2 วัน รวม 12 วัน
           ที่อยากจะเล่าให้ฟังวันนี้เพราะครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ไม่เคยอบรมยาวและเข้มข้นอย่างนี้มาก่อน  10 วันอบรมเป็นการปฏิบัติจริงแทบทั้งสิ้น ตั้งแต่ 04.50-21.00น. ปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง   3 วันแรกเป็นการปฏิบัติอานาปานสติ ให้ดูลมหายใจเข้าออกตรงปลายจมูก(สามเหลี่ยมใต้จมูก) โดยไม่มีการบริกรรมใดใด ใครเคยติดบริกรรมมาก็ต้องปรับใหม่  เพื่อไม่ให้ติดยึดบริกรรม  ให้อยู่กับปัจจุบัน(เกิดสมาธิ+สติ)  3 วันนี้ผมได้ทั้งสมาธิและเกิดสติ  มีปีติเกิดขึ้นหลายอย่าง  แต่ก็ไม่ปรุงแต่ง
         พอฝึกอานาปานสติได้ 3 วัน  รู้สึกตัวว่าเริ่มมีพลังจิตที่กล้าแข็งขึ้นบ้าง  ไม่ปรุงแต่งวอกแวกไปที่อื่น  เขาก็ให้ฝึกวิปัสสนา อีก 7 วัน (ภาวนามยปัญญา) ให้จิตพิจารณาดูกายตั้งแต่ศีรษะลงมาทุกจุดจนถึงปลายเท้า แล้วจากปลายเท้ามาถึงศีรษะ วนเวียนอยู่เช่นนี้  เมื่อเกิดเวทนา(รู้สึก)ตรงจุดใดก็ไม่ต้องปรุงแต่ง(สังขาร)  แต่ให้อุเบกขา  ฝึกบ่อยๆจะลดกิเลสที่เราสะสมลงมาให้น้อยลง ค่อยๆเกิดปัญญาว่าทุกอย่างเป็นอนิจจัง  เรียกว่าจิต(นาม) คือเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ดูกาย(รูป) ก็คือพิจาณาขันธ์ 5 นั่นแหละ
         10 วันนี้ได้อะไรที่เป็นชีวิตใหม่อย่างไม่เคยพบมาก่อน  ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในจิต และรู้จักตัวเองมากขึ้น  ทำให้เรารู้สึกว่า  ที่เรารู้สึกว่ารู้อะไรมามากมายนั้น  เรารู้แต่สิ่งนอกกาย  แต่ไม่ได้รู้จิต(ใจ)ที่แท้จริงของตัวเองเลย  ตัวเองยังปรุงแต่งแล้วสะสมกิเลสซึ่งเป็นสมุทัย(เหตุแห่งทุกข์)ไว้อย่างหนาเตอะ  ด้วยหลักสูตรการปฏิบัติที่จริงจัง  ยึดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า คืออริยสัจ4 ใช้มรรค 8 เป็นแนวทาง  นั่นคือต้องครบถ้วนไตรสิกขา  คือมีศีล 5 บริสุทธิ์ คือ 10 วันไม่พูดอะไรกับใคร  ไม่มองหน้ากัน  ทานแต่อาหารมังสะวิรัติ บรรยากาศจึงมีแต่ความเงียบ  ฝึกสมาธิ 3 วันด้วยอานาปานสติ แล้วฝึกปัญญา 7 วัน คือวิปัสสนา ด้วยจิตดูกาย
         แนวทางนี้จึงเป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ หลักคำสอนที่พระพุทธเจ้าค้นพบจึงเป็นสากล  ด้วยเหตุนี้คนที่เข้ามาอบรมจึงมีหลายเชื้อชาติ  ทั้งไทย  ฝรั่ง จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ การสอนอาจารย์ก็ไม่พูดมาก  ใช้ซีดีสอนให้ปฏิบัติอย่างเป็นลำดับขั้นตอน  ทุกคนตรงเวลา (เพราะศรัทธา) นิ่งเงียบ  ปฏิบัติๆๆๆ  ศูนย์ที่จัดอบรมก็มีบรรยากาศดีมาก  อำนวยความสะดวกทุกด้านพร้อมสรรพด้วยระบบบริหารจัดการที่อดเยี่ยม  มีธรรมะบริกรอาสาสมัครดูแลให้บริการตลอด และทราบว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกศูนย์ทั่วโลก  ที่สำคัญคือไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดใด  เพียงแต่เมื่อจบหลักสูตรแล้วก็เปิดโอกาสให้บริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้คนรุ่นต่อไปที่จะเข้าอบรมได้