แบบประเมินพฤติกรรมจิตสาธารณะ(ประเมินตนเอง)

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)  

เทศบาลเมืองพะเยา  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

ชื่อ..................................................................................................................................เลขที่.................

คำชี้แจง

  1. ให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนมากที่สุดโดยคำตอบของนักเรียนจะเก็บไว้เป็นความลับ และไม่มีผลใด ๆ กับการเรียนในวิชาเรียนต่าง ๆ

พฤติกรรม 

ระดับการปฏิบัติ 

ทุกครั้ง 

บ่อยครั้ง

บางครั้ง 

นานๆ ครั้ง 

ไม่เคย 

1. นักเรียนทำความสะอาด และเก็บอุปกรณ์การเรียน การทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเมื่อใช้เสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อย

 

 

 

 

 

2.  นักเรียนอ่านหนังสือของห้องสมุดอย่างถนอมไม่แอบฉีก และเก็บหนังสือไว้ที่เดิมเมื่อใช้เสร็จ

 

 

 

 

 

3. นักเรียนไม่ขีดเขียนโต๊ะ-เก้าอี้และตักเตือนเพื่อนที่กำลังจะขีดเขียนโต๊ะ-เก้าอี้ในโรงเรียน

 

 

 

 

 

4. นักเรียนปิดไฟ ปิดพัดลม หลังจากเลิกเรียนแล้วหรือย้ายไปเรียนห้องอื่น

 

 

 

 

 

5. นักเรียนช่วยดูแลรักษาห้องน้ำของโรงเรียนให้สะอาด

 

 

 

 

 

6. นักเรียนใช้สิ่งของต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างประหยัด ใช้แค่เพียงพอกับการใช้งานเท่านั้น

 

 

 

 

 

7. ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นสมบัติของส่วนรวมอย่างทะนุถนอม เช่น โต๊ะ-เก้าอี้  กรรไกร  คอมพิวเตอร์  ลูกบอล เป็นต้น

 

 

 

 

 

8. นักเรียนเปิด-ปิดประตู และหน้าต่างห้องเรียน

อย่างเบา ๆ ไม่กระแทกแรง ๆ

 

 

 

 

 

9. นักเรียนทำหน้าที่เวรต่าง ๆ ที่รับมอบหมายเสมอ เช่น เวรห้อง  เวรประจำวัน  เป็นต้น

 

 

 

 

 

10. เมื่อนักเรียนพบขยะตกอยู่ตามถนน หรือบริเวณอื่น ๆ นักเรียนรีบเก็บไปทิ้งในถังขยะ

 

 

 

 

 

11.  นักเรียนช่วยตักเตือนเพื่อนที่ทิ้งขยะเรี่ยราดให้เก็บไปทิ้งถังขยะ

 

 

 

 

 

12. นักเรียนแจ้งให้ครูหรือภารโรงทราบเมื่อพบสมบัติต่าง ๆ ของส่วนรวมชำรุดเสียหาย เพื่อจะได้ซ่อมแซม

 

 

 

 

 

13. เมื่อพบว่ามีบางห้องลืมปิดไฟ ปิดพัดลม หรือปิดน้ำ  นักเรียนรีบเข้าไปปิดให้เรียบร้อย

 

 

 

 

 

14. นักเรียนดูแล โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ตนใช้ให้สะอาดและอยู่ในสภาพดีเสมอ

 

 

 

 

 

15. นักเรียนช่วยตักเตือนเพื่อนที่ทำลายสมบัติของโรงเรียน เช่น เด็ดดอกไม้  เขียนฝาผนัง

 

 

 

 

 

16. นักเรียนอาสาช่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียนโดยครูไม่ต้องร้องขอ เช่น กวาดหอประชุม เป็นต้น

 

 

 

 

 

17. นักเรียนจะเข้าแถวให้เป็นระเบียบ   รู้ลำดับก่อนหลัง  ไม่แย่ง เมื่อต้องใช้ของส่วนรวมร่วมกัน เช่น ทานอาหาร  ซื้อขนม   เล่นของเล่นสนาม

 

 

 

 

 

18.  นักเรียนไม่นำสิ่งส่วนรวมของโรงเรียนมาใช้เองทีละเยอะ ๆ เช่น หนังสือห้องสมุด

 

 

 

 

 

19. นักเรียนไม่นำสมบัติส่วนรวมของโรงเรียนกลับบ้านไปเป็นของส่วนตัว เช่น ลูกบอล  หนังสือห้องสมุด  เป็นต้น

 

 

 

 

 

20. นักเรียนแบ่งปัน และเปิดโอกาสให้เพื่อนได้ใช้ของส่วนรวมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น ลูกบอลหนังสือห้องสมุด  เครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน

 

 

 

 

 

ลงชื่อ..............................................................................................................................ผู้ประเมิน