Last+060

ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนมุ่งให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการวิเคราะห์  หาเหตุผล   สังเกตแบบรูปและหาข้อสรุปทางคณิตศาสตร์   ฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์   ฝึกคิดค้นการหาแบบรูปและค้นหาข้อสรุปด้วยตัวเอง      สื่อในห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ช่วยสร้างความคิดรวบยอดและสร้างแนวคิดการแก้ปัญหาง่ายๆ ช่วยฝึกทักษะการคิดคำนวณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง นักเรียนใช้เวลาว่างช่วงพักกลางวันเข้าใช้ห้องปฎิบัติการคณิตศาสตร์  เรียนรู้ เกมแต่ละชนิดในห้องซึ่ง    ล้วนแต่มีประโยชน์และ ท้าทายแล้วนักเรียนก็สนุกกับคณิตศาสตร์GotSmiley for FREE! Click Here  GotSmiley for FREE! Click Here    GotSmiley for FREE! Click Here