การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม ที่ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ประเมิน

วัตถุประสงค์

ผู้เชียวชาญคนที่

ΣR

IOC

1 2 3
 • เพื่อให้นักเรียนที่เรียนรายวิชา คณิตศาสตร์  จากบทเรียนสำเร็จรูป  
 •     เรื่องรูปทรงเรขาคณิต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  +1

  +1

  +1

  3

  1

 • เพื่อให้สถานศึกษาได้นวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเรขาคณิต 
 •     รายวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ช่วงชั้นที่ 2

  +1

  +1

  +1

  3

  1

 • เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปในรายวิชาอื่นๆ
 • +1

  +1

  +1

  3

  1

 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนการสอน
 • +1

  +1

  +1

  3

  1

 • ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ กับเนื้อหา
 • +1

  +1

  +1

  3

  1

 • รูปแบบการจัดวางเนื้อหามีความน่าสนใจ 
 • +1

  +1

  +1

  3

  1

  ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้  ต้องมีค่าตั้งแต่  0.5 ขึ้นไป

  สรุปผลเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ได้มา

  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ที่ใช้

   

               สูตร                        IOC = ΣR/N

  IOC        แทน       ค่าดัชนีความสอดคล้อง

  ΣR         แทน       ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

  N           แทน       จำนวนผู้เชี่ยวชาญ

   

  สรุป        ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม ที่ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้  มีค่าเท่ากับ  1