ความพึงพอใจ

ความพึงพอใจนำมาซึ่งความสำเร็จ

ความพึงพอใจนำมาซึ่งความสำเร็จ

ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่ดีของมนุษย์  ที่มีต่อสิ่งที่ได้รับรู้หรือได้สัมผัสว่าเป็นสิ่งที่ดี มีประโยชน์มีคุณค่าสำหรับตนเอง ต่อหน่วยงานหรือต่อองค์กร  ความพึงพอใจเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองความต้องการทางร่างกายและจิตใจ ที่จะทำให้ตนเองมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของสังคม เมื่อบุคคลมีความพึงพอใจต่อสิ่งใดแล้ว จะส่งผลทำให้บุคคลเสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ  แรงทรัพย์และสติปัญญาให้แก่งานมากขึ้น เพื่อให้งาน การกระทำในสิ่งหรือการปฏิบัติงาน นั้นๆ ให้มีคุณค่ายิ่ง ๆ ขึ้น

                การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ต้องเกิดจากความพึงพอใจต่อการทำงาน ความพึงพอใจส่วนหนึ่งจะเป็นผลมาจากการสร้างแรงจูงใจของผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงานที่จะกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเต็มใจ มีความสุขใจ และใช้พลังที่มีอยู่ปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ การที่บุคคลมีความพึงพอใจต่อสิ่งใดนั้นจะมีผลทำให้บุคคลแสดงพฤติกรรมดังนี้

                ๑.ตั้งใจ เอาใจใส่และรู้จักรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ขยันติดตามผลงานที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอ เมื่อพบข้อบกพร่องเสียหาย ก็จะพยายามแก้ไข หรือชี้แจงให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

                ๒.เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ยอมเสียสละเวลาและความสุขส่วนตัวเพื่องาน โดยไม่ต้องชักชวนหรือขอร้อง

                ๓. ก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ สามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่แตกแยกเป็นก๊กเป็นเหล่า มีการรวมพลังเพื่อกำจัดปัญหาในองค์กรร่วมกัน

                ๔.ไม่ขาดหรือไม่หยุดงานโดยไม่จำเป็น  เกิดความรู้สึกห่วงกังวล ผลที่จะเกิดการหยุดงานของตนจะไม่ขาดหรือหยุดงานโดยไม่จำเป็น มีความสบายใจที่ได้ทำงานและอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีความสุข

                ๕.เสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจอันดีต่อกันและต่อองค์กรหรือหน่วยงาน

                ๖.เสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดีต่อองค์กรหรือหน่วยงาน

              ๗.ช่วยเกื้อกูลให้กฎระเบียบและข้อบังคับสามารถใช้บังคับควบคุมความประพฤติของผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ในระเบียบวินัยอันดี

            ๘.ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความศรัทธาในองค์กรที่ร่วมมือกันปฏิบัติงาน

             ๙.ช่วยเกื้อกูลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดการสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่าง ๆ

                ต้องการให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจให้กับเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดขึ้น องค์กรก็จะมีการบริหารงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยึดครูเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

คำสำคัญ (Tags)#ประสิทธิภาพการทำงาน#ความพึงพอใจ

หมายเลขบันทึก: 362053, เขียน: 28 May 2010 @ 14:38 (), แก้ไข: 12 Feb 2012 @ 14:22 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ