1. วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

   เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการของทรานสดิวเซอร์และเซ็นเซอร์ หลักการควบคุมกำลังไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง และเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการต่อและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

2. วิชาเครื่องกลไฟฟ้า

   เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการทดสอบและควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง หม้อแปลงไฟฟ้า

3. วิชาดิจิตอลเบื้องต้น

   เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจระบบเลขฐานและรหัส ลอจิกฟังก์ชัน และเพื่อให้มีทักษะในการต่อวงจรต่างๆ

4. เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2

   เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจวงจรควบคุมเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศทางกลและทางไฟฟ้า เพื่อให้สามารถเลือกขนาด ติดตั้ง ตรวจซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

นางสาววิลาวัลย์  สมยาโรน

นายสุรัตน์  พูลเขตร์กิจ

นางสาวหงษ์ทอง  พละทรัพย์