โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ : การสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ของ สคส. ตอนที่ 1

Napintorn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

                    ขณะนี้  สคส.  กำลังร่วมมือกับโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้   ซึ่งทีมนักวิจัยประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษามากมายหลายคน  อาทิ  ดร.สุวัฒน์  เงินฉ่ำ,  ผศ.ดร.เลขา  ปิยะอัจฉริยะ  (ทั้งสองท่านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา,  ผอ.วัฒนา  อาทิตย์เที่ยง  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ผศ.ดร.ทัศนีย์  ไพฑูรย์พงษ์  ผู้ช่วยอธิการบดี  มรภ.สวนสุนันทา,  รศ.ดร.กุญชรี  ค้าขาย  ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาการจัดการคุณภาพ  มรภ.สวนสุนันทา,  ผศ.ดร.สุกัญญา  ศรีโพธิ์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มรภ.สวนสุนันทา  นอกจากนั้นจะเป็นทีมนักวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาอีก  6  คน  โครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนเงินวิจัยหลักจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)   และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ส่วน สคส.  สนับสนุนในเรื่องของกระบวนการจัดการความรู้    ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินโครงการฯ  2  ปี  (มิถุนายน  2549 -  พฤษภาคม  2551)

               โดยทีมวิจัยมีแนวคิดที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  ได้นำหลักการและแนวทางการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้  เพื่อให้เกิดการนำปัญญาปฏิบัติของ บุคลากรในหน่วยงาน มาเพิ่มพลังในการเรียนรู้  การเข้าถึงความรู้ การรู้จักเลือกใช้  ดัดแปลง  ปรับปรุง  ต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิมและหรือสร้างความรู้ใหม่  อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของ สพท. และสถานศึกษาต่อไป               

                ในระยะแรกของการดำเนินโครงการฯ  ทีมนักวิจัยได้มีการศึกษาความพร้อมและความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมโครงการฯ  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา  สรุปได้ว่ามี สพท. ตามเขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (จำนวน  13  เขต  รวมกรุงเทพมหานคร) ที่มีระดับความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังกล่าวได้   ซึ่งครอบคลุมพื้นที่  4  ภูมิภาค  จำนวน  17  เขตพื้นที่การศึกษา  (จากทั้งหมด  175  เขต)  และสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ สพท. พิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการอีกจำนวน  78  โรงเรียน

                 ทีมวิจัยกำหนดให้ สพท. และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ  จัดทำแผนบริหารโครงการวิจัยระดับพื้นที่   และเตรียมสร้างทีมนักจัดการความรู้ขององค์กร  เพื่อให้เป็นแกนหลักของหน่วยงานในการประสาน  เชื่อมโยง  และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ให้กับทุกฝ่ายในหน่วยงาน  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างนักปฏิบัติการจัดการความรู้  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน  เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต   (มีต่อตอนต่อไป) 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Napintornความเห็น (3)

นายรังสรรค์ ถาวรสิวะวงษ์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
IP: xxx.155.54.249
เขียนเมื่อ 

ขอแก้ไข ข้อมูล  ผศ.ดร.สุกัญญา  ศรีโพธิ์ จริงๆแล้วจะต้องเป็น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไม่ใช่ คณบดีคณะสังคมฯ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ  คุณรังสรรค์  ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  จะรีบแก้ไขเลยค่ะ

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)  สำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเขต 2 เป็นหนึ่งใน 78 โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้

ได้รับข่าวอย่างไม่เป็นทางการว่า  ทีมวิจัยจะมาเยี่ยม 78 โรงเรียนดังกล่าวในเร็ววันนี้   ยินดีต้อนรับค่ะ  และยินดีให้ความร่วมมือทุกประการค่ะ