สภามหาวิทยาลัย 30 : หน้าที่เชิงยุทธศาสตร์

การกำกับดูแลแนวที่ 2 (Type II Governance) เน้นการคิดเชิงยุทธศาสตร์ เน้นการมองอนาคต

- การกำกับดูแลแนวที่ 1 (Type I Governance) เน้นการสร้างความไว้วางใจต่อสังคม   เน้นความสำเร็จในปัจจุบัน   ส่วนการกำกับดูแลแนวที่ 2 (Type II Governance) เน้นการคิดเชิงยุทธศาสตร์   เน้นการมองอนาคต   การตั้งคำถามต่อความสามารถในการดำรงอยู่หรือความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในอนาคต
- บอร์ดจะไม่เน้นหน้าที่ monitor   แต่เน้นทำหน้าที่ partner (กับฝ่ายบริหาร) คือเน้นการช่วยกันทำงาน
- บอร์ดจะเน้นการตั้งคำถามเกี่ยวกับภาพใหญ่   ภาพอนาคต  ภาพลำดับความสำคัญ   ภาพ niche areas/niche market
- เน้นการตั้งคำถามมากกว่าการให้คำตอบ
- ในการทำหน้าที่ดังกล่าว   จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง 3 ด้าน
 (1) โครงสร้างของบอร์ด : นอกจากโครงสร้างที่ชัดเจนและแข็งตัวแล้ว   ต้องเพิ่มโครงสร้างที่ไม่ถาวร/ชั่วคราว  และเปลี่ยนแปลงง่าย  ได้แก่คณะทำงานเฉพาะกิจ   และควรมีการทบทวนโครงสร้างของบอร์ดทุก ๆ 2 ปี   เพื่อตรวจสอบว่าโครงสร้างดังกล่าวตอบสนองความต้องการบรรลุภารกิจหรือไม่   คือโครงสร้าง (structure) ต้องตอบสนองภารกิจ (function)
 (2) การประชุมบอร์ด   ต้องเปลี่ยนจากเน้นการประชุมเชิงพิธีกรรม  ทำตามแบบแผน  ไปสู่การประชุมเพื่อหาแนวคิดดี ๆ สำหรับขับเคลื่อนองค์กรไปสู่อนาคต
 (3) การสื่อสารและสารสนเทศ   ต้องไม่เพียงแค่เป็น descriptive information ต้องเป็น Comparative information, Risk information, Opportunity information
- ผมมองว่าในการทำหน้าที่เชิงยุทธศาสตร์ของสภามหาวิทยาลัยสามารถใช้วิธีการของ AI ได้อย่างเหมาะเจาะ   ท่านที่สนใจ AI โปรดอ่านจากบล็อก gotoknow.org/thaikm โดยค้นจากคำหลัก "Appreciative Inquiry"

วิจารณ์  พานิช
 17 มิ.ย.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)