สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓

สรุปรายงานการประชุม กทจ.นราธิวาส

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓

                ๑.เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่องการปรับปรุงแผนอัตรากำลังของเทศบาลเมืองนราธิวาส เทศบาลตำบลปะลุรู เทศบาลตำบลศรีสาคร และเทศบาลตำบลสุคิริน ซึ่ง กทจ.นราธิวาสมีมติให้ไปพิจารณาปรับเกลี่ยตำแหน่งและนำเสนอ กทจ.พิจารณา ในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งทุกเทศบาลได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมติแล้ว

                มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบตามที่เทศบาลเสนอ

                ๒.เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                                ๒.๑ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒

                                ๒.๒ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประกาศคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค (นักบริหารงานช่าง ๗)

                                ๒.๓ เทศบาลเมืองตากใบ ประกาศคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ๗)

                                ๒.๔ เทศบาลตำบลยี่งอ ประกาศคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ๗)

                                ๒.๕ เทศบาลตำบลยี่งอ ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง (นักบริหารงานคลัง ๖)

                                ๒.๖ เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ประกาศคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ๗) และผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ๗)

                                ๒.๗ เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ประกาศสอบัดเลือกพนักงานเทศบาลสายผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารในตำแหน่ง หัวหน้ากองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุข ๖)

                                ๒.๘ เทศบาลตำบลบาเจาะ ประกาศคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ๗) และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ(นักบริหารงานสาธารณสุข ๗)

                                ๒.๙ เทศบาลตำบลศรีสาคร ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง (นักบริหารงานคลัง ๖)

                                ๒.๑๐ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปแทนตำแหน่งที่ว่าง ๒ ราย

                                ๒.๑๑ เทศบาลตำบลสุคิริน รายงานพนักงานจ้างพ้นจากตำแหน่ง ๒ ราย

                                ๒.๑๒ เทศบาลเมืองนราธิวาส รายงานพนักงานจ้างพ้นจากตำแหน่ง ๑ ราย

                                ๒.๑๓ สำนักงาน ก.ท.แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องก่อนนำเข้าประชุม กทจ. ว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากอำนาจหน้าที่ดังกล่าว เป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการ

                                มติที่ประชุม รับทราบ

                ๓.เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                ๓.๑ เทศบาลตำบลขอรับความเห็นชอบในการโอนนายสิทธิศักดิ์ วงศ์สุพรรณ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ๔ ไปสังกัด อบต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี                               

                                ๓.๒ เทศบาลตำบลศรีสาครขอรับความเห็นชอบในการโอนนางสาวภูริตา เปาะเล็ง บุคลากร ไปดำรงตำแหน่งที่ อบต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

                                ๓.๓ เทศบาลตำบลตันหยงมัส ขอรับความเห็นชอบเลื่อนระดับนางสุวรรณา เสือดำ บุคลากร ๓ เป็น ระดับ ๔

                                ๓.๔ เทศบาลตำบลต้นไทร ขอรับความเห็นชอบเลื่อน น.ส.อรุณี กะนอง บุคลากร ๔ เป็นระดับ ๕

                                ๓.๕ เทศบาลตำบลศรีสาคร ขอรับความเห็นชอบเลื่อน นายเอกพงษ์ ขุนทอง นายช่างโยธา ๓ เป็นระดับ ๔

                                ๓.๖ เทศบาลตำบลสุคิริน ขอรับความเห็นชอบเลื่อน นางดอกไม้ แก้วหาญ เจ้าพนักงานธุรการ ๒ เป็นระดับ ๓ และ นางเบญญาภา ชื่นชม เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ เป็น ระดับ ๒

                                ๓.๗ เทศบาลตำบลแว้ง ขอรับความเห็นชอบเลื่อนนางสุดาพร เดนสุมิตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๔ เป็นระดับ ๕

                                ๓.๘ เทศบาลตำบลบาเจาะ ขอรับความเห็นชอบเลื่อนนายหะยีอับดุลอาซีส มะสูกา สันทนาการ ๕ เป็นระดับ ๖ว.

                                ๓.๙ เทศบาลเมืองตากใบขอรับความเห็นชอบเลื่อน น.สงกาญจนา รอฮิม เจ้าพนักงานธุการ ๔ เป็น ระดับ ๕

                                ๓.๑๐ ก.ท.จ.นราธิวาส ขอรับความเห็นชอบ ประกาศ ก.ท.จ.นราธิวาส เรื่องยกเลิกหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในตำแหน่งที่เริ่มต้นจากคุณวุฒิปริญญาตรี สาระสำสำคัญคือให้ยกเลิกวิธีการเปลี่ยนสายงานจากสานงานระดับ ๑ และ ๒ เป็นสายงานที่ใช้วุฒิปริญญาตรี(สายงานระดับ ๓ ) โดยวิธีการอบรมเปลี่ยนสายงาน

                                ๓.๑๑ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอรับความเห็นชอบให้โอน(ย้าย) พนักงานครูเทศบาล จำนวน ๓ ราย คือ

                                - นายเจริญ บุญทิพย์ ครู คศ.๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ไปสังกัด โรงเรียนเทศบาล ๑ เทศบาลเมืองปัตตานี

                                - นายยงยศ แก้วขาว ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ ไปสังกัด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สพท.นราธิวาสเขต ๒

                                - น.ส.แวสากีนะ ดาโอะ ครู คศ.๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ ไปสังกัด โรงเรียนบ้านใหม่ สพท.ปัตตานี เขต ๑

                                ๓.๑๒ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอรับความเห็นชอบปรับปรุงตำแหน่ง ครู เป็น ครูผู้ช่วย จำนวน ๘ ตำแหน่ง

                                ๓.๑๓ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอรับความเห็นชอบในการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๘ ราย คือ นางปนัดดา อนิสงค์ น.ส.รอซีดาวาตี อูมา นายภากร แก้วพิมล นายนพรัตน์ คงเมือง นางซุไรยา หลำเบ็ญส๊ะ นายประจักษ์ คงประเสริฐ น.ส.คอลีเยาะ วาแม น.ส.นุรมา ดาโอ๊ะ

                                ๓.๑๔ ขอรับความเห็นชอบให้พนักงานจ้างราย น.ส.โสภิดา พุฒแก้ว ผู้ช่วย จนท.ทะเบียนฯเทศบาลตำบลสุคิริน และนายโกวิทย์ แก้วเสถียร ผู้ฝึกสอนพละศึกษา เทศบาลเมืองนราธิวาส ลาออก

                                ๓.๑๕ ขอรับความเห็นชอบในการดำเนินการทางวินัยกับพนักงานลูกจ้างของเทศบาลเมืองนราธิวาส ๑ ราย เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ๑ ราย และเทศบาลเมืองตากใบ ๑ ราย

                                ๓.๑๖ เทศบาลตำบลบาเจาะขอรับความเห็นชอบในการบรรจุพนักงานจ้างตามภารกิจ ๒ ราย และพนักงานจ้างทั่วไป ๓ ราย

มติที่ประชุม เห็นชอบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาสความเห็น (2)

IP: xxx.7.145.207
เขียนเมื่อ 

ท่านปลัดว่างเมือ่ไร กรุณาลงการประชุมมติ ก.เดือน เม.ย.ให้เสร็จสมบูรณ์ด้วย ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

ป่านนี้มติตัวจริงคงส่งไปทุกเทศบาลแล้วนะครับ ขอดูได้ที่ งาน ก.จ.ครับ