เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน (ต่อ)

nobita
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๘ ก ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓

        มาต่อกันด้วยเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน ตามกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เป็นไปตาม พรบ. กพ. 2551 ตอนนี้จะนำเสนอเครื่องแบบที่เป็นชุดเครื่องแบบขาว สำหรับการออกงานพิธิหรืองานพระราชพิธีต่าง ๆ มาดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง

        สำหรับตัวกฎหมายที่เป็นกฎสำนักนายก ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั้น สามารถติดตามเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่บล็อกของคุณ คณิน  หรือจะ เข้าไปหาได้จากเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา)นะครับ

 

เครื่องแบบสีขาว

 

หมวก

ข้าราชการชาย  ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีขาว กะบังหน้าทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียม

หนังสีดำ สายรัดคางสีทองกว้าง ๑ ซม. มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีขาว หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทองสูง ๕ ซม.บนหมอนสักหลาดสีขาว

 

ข้าราชการหญิง   ให้ใช้หมวกได้ ๒ แบบ

แบบที่ ๑ อนุโลมตามแบบหมวกของข้าราชการชาย แต่เป็นทรงอ่อน

แบบที่ ๒ หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว สายรัดคางสีทอง มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีขาว หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทองสูง ๔.๕ ซม. บนหมอนสักหลาดสีขาว

ข้าราชการหญิงมุสลิม  หากจะใช้ผ้าคลุมศีรษะ ให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะสีดำ โดยให้คลุมศีรษะทั้งหมดเว้นใบหน้า ชายผ้าคลุมศีรษะสอดไว้ในปกเสื้อคอพับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ในกรณีที่มีการสวมหมวกให้สวมหมวกทับผ้าคลุมศีรษะ

การสวมหมวกให้สวมในโอกาสอันควร

 

 อินทรธนู

        ให้มีอินทรธนูแข็ง กว้าง ๔ ซม. ยาวตามความยาวของบ่า พื้นสักหลาดสีดำ ติดทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ด้านคอปลายมนติดดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก อินทรธนูมีลายดังนี้

  

ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ

ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นและระดับสูง

            มีแถบสีทองกว้าง ๕ มม. เป็นขอบปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์ยาวตลอดส่วนกลางของอินทรธนู และให้มีแถบสีทองกว้าง  ๕ มม. ปิดที่ฐานด้านล่างของอินทรธนู

 

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

            มีแถบสีทองกว้าง ๕ มม. เป็นขอบ และปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์ยาวตลอดส่วนกลางของอินทรธนู

 

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

            มีแถบสีทองกว้าง ๑ ซม. เป็นขอบ และปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์มีดอก ๓ ดอก เรียงตามส่วนยาวของอินทรธนู ไม่เกิน ๓ ใน ๔ ส่วนของอินทรธนู

 

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

            มีแถบสีทองกว้าง ๑ ซม. เป็นขอบ และปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์มีดอก ๒ ดอก เรียงตามส่วนยาวของอินทรธนู ไม่เกินครึ่งหนึ่งของอินทรธนู

  

ข้าราชการพลเรือนในพระองค์

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ

ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นและระดับสูง

               มีแถบสีทองกว้าง ๕ มม. เป็นขอบปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์ยาวตลอดส่วนกลางของอินทรธนู และให้มีแถบสีทองกว้าง ๕ มม. ปิดที่ฐานด้านล่างของอินทรธนู

 

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น

             มีแถบสีทองกว้าง ๕ มม. เป็นขอบ และปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์ยาวตลอดส่วนกลางของอินทรธนู

 

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการที่รับราชการตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป

            มีแถบสีทองกว้าง  ๑ ซม. เป็นขอบ และปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์มีดอก ๓ ดอก เรียงตามส่วนยาวของอินทรธนู ไม่เกิน ๓ ใน ๔ ส่วนของอินทรธนู

 

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานที่รับราชการตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการที่รับราชการไม่ถึง ๒ ปี

            มีแถบสีทองกว้าง ๑ ซม. เป็นขอบ และปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์มีดอก ๒ ดอก เรียงตามส่วนยาวของอินทรธนู ไม่เกินครึ่งหนึ่งของอินทรธนู

 

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานที่รับราชการไม่ถึง ๒ ปี

               มีแถบสีทองกว้าง ๑ ซม. เป็นขอบ และปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์มีดอก ๑ ดอก ไม่เกิน ๑ ใน ๔ ส่วนของอินทรธนู

  

ข้าราชการพลเรือนประเภทอื่น ซึ่งไม่ได้กำหนดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งตามประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศกำหนด

 

กางเกง กระโปรง

 

ข้าราชการชาย   ให้ใช้กางเกงแบบราชการสีขาวขายาว ไม่พับปลายขา

ข้าราชการหญิง   ให้ใช้กระโปรงสีขาว ตีเกล็ดด้านหน้า ๒ เกล็ด และด้านหลัง ๒ เกล็ด ยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อยใช้กับแบบเสื้อคอแหลม หรือกระโปรงสีขาวยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อยใช้กับแบบเสื้อคอป้าน

 ข้าราชการหญิงมุสลิม กระโปรงทั้งสองแบบดังกล่าว จะให้ยาวคลุมข้อเท้าก็ได้

 

ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ให้ใช้เครื่องแบบเหมือนข้าราชการประเภทอื่น ๆ เว้นแต่อินทรธนูของเครื่องแบบพิธีการทุกประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง ให้มีเส้นลวดสีทอง ๒ เส้นพันกระสันติดที่ขอบริมแถบสีทองด้านนอก

 

ข้าราชการนอกประจำการผู้ใดมีสิทธิแต่งเครื่องแบบข้าราชการอยู่ก่อนวันที่กฎสำนักนายกรัฐมนตรีนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้เครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูได้ตามเดิมต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนกอกอ

คำสำคัญ (Tags)#กฎสำนักนายกรัฐมนตรี#เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน#เครื่องแบบตาม พรบ.กพ. 2551#เครื่องแบบขาว

หมายเลขบันทึก: 355856, เขียน: 03 May 2010 @ 18:15 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 08:50 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ท่าทางจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ค้นคว้าข้อมูล

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมครับ  คุณบีเวอร์