โครงการจัดบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล

เมืองหมอก

1.ชื่อโครงการ บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ระบบสุริยะจักรวาล

2.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว  ภัทราภรณ์  วงศ์ปรักไพศาล รหัส 52741241

3.หลักการและเหตุผล

                เนื่องด้วยวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง  ระบบสุริยะ  ได้ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ซึ่งเป็นบทเรียนที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างยาก  เพราะได้สังเกตจากผู้เรียน  มีอาการที่ไม่อยากเรียน  มีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชานี้  จึงทำให้ผลการทดสอบของผู้เรียนที่ผ่านมายังไม่เป็นที่พึงพอใจ  ซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากการเรียนการสอนที่ยังขาดเทคนิคที่ดีและไม่มีสื่อการสอนที่เหมาะสมและเข้าใจได้ง่ายสำหรับผู้เรียน 

                ดังนั้นจึงต้องมีการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้สื่อบทเรียนสำเร็จรูป  เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน  อีกทั้งบทเรียนสำเร็จรูปยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ทันกับกลุ่มเพื่อนในชั้นเรียน  เพื่อนำไปศึกษาต่อด้วยตนเองได้

4.วัตถุประสงค์

   4.1 เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนเส้นพื้นฐานต่างๆได้

   4.2 เพื่อให้อ่านและเขียนพยัญชนะไทยได้

   4.3  เพื่อให้อ่านและเขียนสระและการประสมคำได้

   4.4  เพื่อให้อ่านและเขียนเลขไทยได้

5.กลุ่มเป้าหมาย

     -นักศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 6.ขั้นตอนการดำเนินการ

                6.1 ศึกษาหลักการวิธีการสร้างและรูปแบบชุดการสอนจากตำรา เอกสาร บุคคลและผลงานสื่อการสอนต่างๆ

                6.2 ศึกษาเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะ จากบทเรียน หนังสืออ่านประกอบต่างๆ  และอินเทอร์เน็ต

                6.3 กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยแบ่งเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกันออกเป็น 4  กรอบสาระ คือ

กรอบสาระที่  1 โครงสร้างของระบบสุริยะ

กรอบสาระที่  2 ดวงอาทิตย์

กรอบสาระที่  3 ระบบสุริยะชั้นใน

กรอบสาระที่  4  ระบบสุริยะชั้นนอก

                6.4 กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละหน่วย

                6.5 เรียบเรียง เขียนโครงร่าง ชุดการสอน มีแผนการสอนดังนี้

             เนื้อหา

         กิจกรรม

       สื่อการสอน

        ประเมินผล

 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

๑. ให้นักศึกษาบอกถึงดวงดาวที่รู้จัก  และอธิบายลักษณะ

๒.  แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น๕  กลุ่ม กลุ่มละ  ๕  คน  ทำ กิจกรรมตามที่ได้จัดไว้ ประมาณ  ๑๐  นาที  และหมุนเวียนกันทุกกลุ่ม 

 

ประเมินผลก่อนเรียน

๑.มีการทดสอบนักเรียน 10 ข้อ

๒.ตรวจแบบทดสอบ

๑.โครงสร้างของระบบสุริยะ

๑.  อ่านกรอบสาระที่กำหนดให้

๒.ตอบคำถามจากแบบฝึกหัด

๑.แผนภาพระบบสุริยะ  และดาวเคราะห์ทั้งหมด

๑.สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

๒.ตรวจแบบทดสอบ

๒.ดวงอาทิตย์

๑.  อ่านกรอบสาระที่กำหนดให้

๒.ตอบคำถามจากแบบฝึกหัด

๑.ภาพถ่ายของดวงอาทิตย์

๑.สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

๒.ตรวจแบบทดสอบ

๓.ระบบสุริยะชั้นใน

๑.  อ่านกรอบสาระที่กำหนดให้

๒.ตอบคำถามจากแบบฝึกหัด

๑.แผนภาพรูปดาวเคราะห์ทั้งหมด

๑.สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

๒.ตรวจแบบทดสอบ

๔.ระบบสุริยะชั้นนอก

๑.  อ่านกรอบสาระที่กำหนดให้

๒.ตอบคำถามจากแบบฝึกหัด

๑.แผนภาพรูปดาวเคราะห์ทั้งหมด

๑.สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

๒.ตรวจแบบทดสอบ

 

ขั้นสรุปบทเรียน

๑.ให้นักศึกษาส่งตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน  เฉพาะกรอบสาระแรกที่ได้รับมอบหมายในครั้งแรก

๒.ผู้สอนสรุปเนื้อหาเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดทั้งหมด

 

๑.แผนภาพระบบสุริยะ  และดาวเคราะห์ทั้งหมด

ประเมินผลหลังเรียน

๑.มีการทดสอบนักเรียน 10 ข้อ

๒.ตรวจแบบทดสอบ

       

                 6.6 จัดทำชุดบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล

                 6.7 ตรวจทานแก้ไขข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องของชุดการสอน


7.งบประมาณ

                7.1 วัสดุอุปกรณ์

-    กระดาษ  A4   จำนวน  ๔๐  แผ่น          เป็นเงิน          ๒๐          บาท

-    กระดาษปกแข็ง  A4  จำนวน  ๖  แผ่น   เป็นเงิน          ๑๘          บาท

-    กระดาษแผ่นใส  A4  จำนวน  ๒  แผ่น   เป็นเงิน         ๑๐           บาท

-    กระดาษสา  จำนวน  ๒  แผ่น               เป็นเงิน          ๒๐         บาท

-    กล่องกระดาษ จำนวน  ๑  กล่อง          เป็นเงิน           ๕           บาท

-    กาว                                                 เป็นเงิน         ๑๐           บาท

-   ค่าไฟฟ้า                                           เป็นเงิน          ๔๐          บาท

             รวมทั้งหมดเป็นเงิน   ๑๒๓  บาท  (-หนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน-)

 

8. ระยะเวลาดำเนินการ

                วันที่  1  พฤษภาคม  2553  -  30  พฤษภาคม  2553

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                 -  ชุดการเรียนการสอนบทเรียนสำเร็จรูปนี้จะทำให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาล  สามารถอธิบายการกำเนิดของระบบสุริยะ  และสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างดาวเคราะห์ชั้นในและดาวเคราะห์ชั้นนอกได้  รวมทั้งเรียงลำดับดาวเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง 

 

10.บรรณานุกรม

                -  ไพศาล  พลวัน.  ชุดการเรียนทางไกล  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์              รหัส  วท 20  (SC  20) .  กรุงเทพมหานคร  :  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  กลุ่มเป้าหมายพิเศษ, 2547.

                www.thaigoodview.com

                www.wikipedia.org

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมความเป็นครู

คำสำคัญ (Tags)#เรียนรู้#โครงการ#การจัดทำโครงการ#คำพังเพย#ภัทราภรณ์#สื่อ-นวัตกรรม#การเปรียบเปรย#สำนวน และคำพังเพย#เรื่อง สุภาษิต

หมายเลขบันทึก: 355628, เขียน: 02 May 2010 @ 21:12 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 11:36 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

กำหนดขอบเขตของเนื้อหาให้ดี ๆ นะครับ ควรเลือกสำนวนสุภาษิตให้เหมาะสมกับวัยเด็ก ว่าแต่ตามหลักสูตรเนื้อหานี้อยู่ที่ชั้นมัธยมฯ เหรอ ?? ...

เขียนอธิบายกระบวนการเรียนภายในของบทเรียนสำเร็จรูปด้วยครับ

แก้ไขแล้วลงมือทำได้ ;)

เขียนเมื่อ 

อืมม โครงการยังไม่ได้แก้ไขใด ๆ ?

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ อาจารย์ ongkuleemarn

ดิฉัน ได้เปลี่ยนโครงการ เป็น ระบบสุริยะจักรวาล แล้วนะคะ

โครงการด้านบน เป็นโครงการที่เสอนในรายงานการจัดทำสื่อคะ

ขอบคุณคะ

ใอ
IP: xxx.27.29.66
เขียนเมื่อ 

ก็ดี