โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการศึกษา

โครงการ

ชื่อโครงการ  :  ผลิตสื่อนวัตกรรมการศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาไทย เรื่องการใช้คำวิเศษณ์และคำบุพบท

ผู้จัดทำ         :   นางสาวเกศณีย์ บงวรรณ์  รหัสประจำตัว 52741152 Sec 01

หลักการและเหตุผล  

          ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัตนธรรมอันด่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดำรงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสงบสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศน์ต่าง ๆเพื่อพัตนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารย์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติลำค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสาน ให้คงอยู่คู่ไทยตลอดไป 

วัตถุประสงค์ 

          1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ คำวิเศษณ์ คำบุพบท  ได้อย่างถูกต้อง

          2. เพื่อให้นักเรียนเลือกใช้คำวิเศษณ์ คำบุพบท  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประโยค  บุคคล และสถานการณ์

          3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียน

          4. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้คำวิเศษณ์ คำบุพบท  เพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

 ขอบเขตของสื่อนวัตกรรมที่นำไปใช้ 

         บทเรียนสำเร็จรูป นำไปใช้ในเนื้อหา เรื่อง การใช้คำสรรพนาม คำวิเศษณ์ คำสันธาน.ให้สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. บทเรียนสำเร็จรูปนี้ทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้คำสรรพนาม คำวิเศษณ์ คำสันธาน ได้อย่างถูกต้อง

          2. บทเรียนสำเร็จรูปนี้ทำให้นักเรียนเลือกใช้คำสรรพนาม คำวิเศษณ์ คำสันธาน  ลงในประโยคและข้อความได้อย่างถูกต้อง

          3. บทเรียรสำเร็จรูปนี้ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

          4. บทเรียนสำเร็จรูปนี้ทำให้นักเรียนสามารถใช้คำสรรพนาม คำวิเเศษณ์ คำสันธานเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

          1. เขียนโครงการเสนอให้อาจารย์ประจำวิชาเพื่อรับการอนุมัติโครงการ

          2. หลังจากได้รับการอนุมัติโครงการเริ่มดำเนินการในการจัดทำสือบทเรียนสำเร็จรูป

          3. นำบทเรียนสำเร็จรูปฉบับร่างไปให้ครูผู้สอนวิชา ภาษาไทยดูว่าส่อสมบูรณ์หรือไม่

          4. ปรับปรุงแก้ไขกรณีที่สื่อไม่สมบูรณ์

          5.ทดลองใช้บทเรียนสำเร็จรูปกับนักเรียนชั้น ป6. จำนวน5คน แบบรายบุคคล

          6.ปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่การประเมินผลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

          7.จัดทำบทเรียนสำเร็จรูปฉบับสมบูรณ์

          8. นำผลงานส่งอาจารย์ประจำวิชา

ระยะเวลาในการจัดทำ

          ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2553 ถึง 30 พฤษภาคม 2553

งบประมาณที่ใช้จริง

          1. ค่ากระดาษ A4          100  บาท

          2. ค่าเข้าเล่ม                50   บาท

          3.ค่าหมึก                    100   บาท

          4.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ            50   บาท

                        รวม             300   บาท

บรรณานุกรม

         กระทรวงศึกษาธิการ.หนังสือเรียนสาระการเยนรู้พื้นฐาน ชุดภาษาเพื่อชีวิต (ภาษาพาที)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2544.(พิมพ์ครั้งที่4)กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สกสค ลาดพร้าว2550    

         กำชัย  ทองหล่อ หลักภาษาไทย กรุงเทพฯ.:บริษัทรวมสาศน์(1977)จำกัด     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรม ฯ ความเป็นครูความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาที่เลือก คือ คำชนิดต่าง ๆ ...

ครูคิดว่า เราสามารถเจาะลึกเป็นคำประเภทเดียวได้หรือไม่ครับ หรืออาจจะ 2 - 3 ประเภท ???

เพราะหากหลายประเภทมากเกินไป เนื้อหาก็จะเยอะมาก และความเข้มข้นของเนื้อหาก็จะไม่แน่น

ลองถามตัวเอง แล้วเขียนปรับโครงการฯ มาให้ครูอ่านอีกรอบครับ ;)

ขอบคุณคะอาจารย์ เจาะจงเลือกคำวิเศษณ์ คำสรรพนาม คำสันธาน 3ประเภทนี้ได้ไหมคะ

เขียนเมื่อ 

ขาด "กระบวนเรียน" ภายในบทเรียนฯ ครับ เขียนมาให้ดูด้วยนะ ;)