ครูเมืองปาย
นางสาว บุณฑริกา เดือน เหม่อดู

โครงการ การจัดทำสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้


การจัดทำโครงการเป็นการดำเนินงานตามลำดับขั้นตอนตามแผนที่วางไว้
ชื่อโครงการ : การจัดทำบทเรียนสำเร็จ เรื่อง คำนาม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้จัดทำโครงการ : นางสาวบุณฑริกา เหม่อดู
หลักการและเหตุผล
     ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติของคนไทยเราที่มีใช้ตั้งแต่อดีตจนที่ไม่มีชาติไหนเหมือนและเป็นที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยเราตลอดมา แต่ในปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะวัยรุ่นมักใช้คำในภาษาไทยผิดๆ โดยการรับเอาวัฒนธรรมจากชาวต่างชาติทำให้ภาษาไทยผิดเพี้ยงไปจากเดิม
          ดังนั้นทางผู้จัดทำโครงการได้แลเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ ขึ้นโดยจะใช้กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสำรวจดูว่านักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในหลักการใช้คำในภาษาไทยอย่างไรบ้าง และเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้และทำความเข้าใจเนื้อหาได้ด้วยตนเองและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป
 วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้คำในภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
   2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากบทเรียนสำเร็จรูปไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือในระดับชั้นที่สูงขึ้นได้
ขอบเขตของสื่อนวัตกรรมที่นำมาใช้
    เนื้อหาที่ศึกษา : ศึกษาชนิดของคำนามในภาษาไทยโดยใช้ โปรแกรม Microsoft office ในการจัดทำเนื้อหา 
      กลุ่มตัวอย่าง  :   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 ตำบลแม่นาเติง
                             อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
       1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้คำในภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาไทย
      2.นักเรียนสามารถนำความรู้ความสามารถที่ได้รับจากบทเรียนสำเร็จรูปไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือในระดับชั้นที่สูงขึ้นได้
ขั้นตอนการดำเนินงาน

                การดำเนินงาน                                ระยะเวลา

                    1. ศึกษาเอกสาร                                            28-30 เมษายน 2553
                   2. เขียนโครงการ/นำเสนออาจารย์                   1-3 พฤษภาคม 2553
                   3. ดำเนินโครงการตามขั้นตอน                        4-20 พฤษภาคม 2553
                   4. ประเมินผลการดำเนินงาน                           21-23 พฤษภาคม 2553
                   5. สรุปผลการดำเนินงาน                                24-25 พฤษภาคม 2553
                   6. จัดทำรูปเล่มรายงาน                                    26-31 พฤษภาคม 2553
กระบวนการเรียน
สาระสำคัญ
    สื่อบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง คำนาม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการนำเอาเนื้อหาทั้งหมดของคำนามมาจัดทำเป็นสื่อบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อให้ครูและนักเรียนที่สนใจศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ได้ลองค้นคว้าและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความถนัด
จุดประสงค์
     1. เพื่อให้ได้มาซึ่งบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง คำนามสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
     2. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการใช้ภาษาไทยให้มากขึ้น
     3. เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
      4. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
กระบวนการเรียนรู้
      1. ผู้สอนวางแผนจัดเตรียมสื่อบทเรียนสำเร็จรูป
    2. ผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียนโดยการให้ความรู้ อธิบายเนื้อหาที่มาและความสำคัญเกี่ยวกับภาษาไทยให้นักเรียนฟัง
      3. ผู้สอนให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความรู้เบื้องต้น
      4. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาวิชา โดยให้นักเรียนศึกษาไปพร้อมๆ กัน
      5. ผู้สอนให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาวิชาด้วยตนเองและทำแบบฝึกหัดในเล่ม
      6. เมื่อผู้สอนเห็นว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาแล้วให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน
      7. ผู้สอนทำการประเมินผู้เรียนโดยการหาค่า E1,E2
      8. ผู้สอนทำการสรุปผลและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป
สื่อการเรียนรู้
       - สื่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง คำนาม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
       - แบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
       - แบบสังเกตนักเรียน
       - แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
การวัดผลและประเมินผล
    1.  โดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบสื่อฯ และทำการประเมิน
    2.  ทำการหาค่าประสิทธิภาพโดย ผู้จัดทำโครงการคอยสังเกตนักเรียนและบันทึกเป็นข้อมูล
   2. ให้นักเรียนทำการทดสอบก่อนเรียนและบันทึกข้อมูล
  3. ให้นักเรียนทำความรู้จักกับบทเรียนสำเร็จรูปและศึกษาไปพร้อมๆ กันและทำแบบฝึกหัดหลังจากได้ศึกษาเนื้อหาแล้ว
   4. ให้นักเรียนทำการทดสอบหลังเรียนและบันทึกผล
 
วิธีการดำเนินงาน
    1. ประเภทการศึกษา:   เป็นเชิงการเรียนการสอน ซึ่งสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากบทเรียนสำเร็จรูป
    2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 ตำบลแม่นาเติง
                                        อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
     3. เครื่องมือและการรวบรวมข้อมูล   คือ  การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
     4. การเก็บรวบรวมข้อมูล   ผู้ศึกษาดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
ระยะเวลาในการำเนินงาน
               ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2553 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2553
งบประมาณที่ใช้จริง
    งบประมาณ   1,000  บาท
      - ค่าหนังสือสำหรับเป็นเอกสารตัวอย่าง     400   บาท
      - ค่าถ่ายเอกสาร/ปริ้นงาน                        150   บาท
      - ค่ากระดาษ A4 /ปากกา ฯลฯ                 200   บาท
      - ค่าอินเทอร์เน็ต 12 บาท/ชั่วโมง            200   บาท
      - อื่นๆ                                                        50    บาท        
บรรณานุกรม
      สุนันทา สุนทรประเสริฐ  : คุ่มือครู ชุดการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด
      อรพิณ ริตจันทร์ : บทเรียนสำเร็จรูป ชุดพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
                                  จุดประสงค์ที่ 28      
      สำนักงานบัณฑิตแนะแนว : Test ชั้น ป.6 วิชาภาษาไทย ; เลขที่ 1033/4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพฯ ; พิมพ์ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์   
หมายเลขบันทึก: 355080เขียนเมื่อ 30 เมษายน 2010 13:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 มิถุนายน 2012 13:34 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (9)

สวัสดีครับ คุณ ครูเมืองปาย ;)

มีคำถามครับ ... ตกลงจะทำ "บทเรียนสำเร็จรูป" ที่เป็นรูปเล่มอย่างที่ครูให้ดูในห้องเรียนใช่หรือไม่ ?

ตอบคำถามนี้มาก่อนครับ ...

อีกประการ ... การเขียนโครงการนี้ดูสับสนมากมายครับ ... อ่านแล้วก็ยังงง ๆ อยู่ ;)

สวัสดีค่ะ อาจารย์

ขอบคุณค่ะ สำหรับคำแนะนำ

หนูจะแก้ไขให้เร็วที่สุดค่ะ

สวัสดีครับ คุณ ครูเมืองปาย ;)

"ขั้นตอนการดำเนินงาน" ... ขอเพิ่มขั้นตอนการทำ "บทเรียนสำเร็จรูป" ด้วยครับ

;)

เนื้อหาเยอะเกินไปหรือเปล่าครับ

เหลือ 3 - 4 ประเภทก็พอ

กระบวนเรียนฯ ก็ยังไม่เห็นเพิ่มอะไร ???

หวัดดีค่ะอาจารย์ หนูได้แก้ไขโครงการแล้วนะ ขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำ

ขอ "กระบวนการเรียน" ครับ ... ลำดับขั้นตอนการเรียน ลำดับเนื้อหา แบบทดสอบระหว่างเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน

สวัสดี อาจารย์

ไม่เข้าใจค่ะ

มันเป็นอย่างไงค่ะ ยังไม่เข้าใจค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี