หน้าที่พลเมืองที่ดี

สมาชิกที่ดีของสังคมนั้น จะต้องไม่ไปละเมิดหรือล่วงล้ำสิทธิของผู้อื่นให้เขาเกิดความเสียหาย

         จากข่าวที่พบเห็นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน จะพบว่าเป็นข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบ ความวุ่นวาย จากกลุ่มผู้ที่การแสดงออกให้เห็นถึง การไม่เคารพกฎหมาย ฝ่าฝืน และไม่นำพากับความเดือดเนื้อร้อนใจของผู้อื่น ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำนั้น ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ขาดรายได้ ไม่มีความปลอดภัยในการเดินทาง และยังอาจได้รับบาดเจ็บ หรือสูญเสียชีวิตอีกด้วย

         หรือจะเป็นเพราะว่ากลุ่มคนบางกลุ่มนั้น ขาดความระลึกถึงหน้าที่พลเมืองที่ดีของประเทศ ซึ่งเป็นเนื้อหาวิชาที่ได้ศึกษากันมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา หรือว่าพวกเขาเติบโตจนลืมสิ่งที่ได้ร่ำเรียนกันมาจนหมดแล้ว

          วันนี้ จึงขอนำเนื้อหาโดยย่อของวิชานี้ มาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่ง จะสะท้อนไปถึงกลุ่มคนที่ก่อความวุ่นวายหรือไม่นั้น คงไม่สำคัญเท่ากับผู้คนส่วนใหญ่ของประเทศ ที่มีความระลึกรู้ รับผิดชอบในสิทธิและหน้าที่พลเมืองที่ดีของตน จะช่วยกันพร่ำสอนและอบรมบุตรหลาน ของตนให้เติบโตเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศ เพื่อป้องกันเหตุการณ์วุ่นวายเหมือนเช่นที่เป็นอยู่ในขณะนี้ จะได้ไม่เกิดกับบ้านเมืองของเราในอนาคตอีก

เรื่อง :  หน้าที่พลเมืองที่ดี

สาระ :  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

กลุ่มสาระฯ :  สังคมศึกษา

ข้อมูลระดับ :  ประถมศึกษา

การที่สมาชิกในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนั้น สมาชิกแต่ละคนจะต้องปฏิบัติตนตาม กฎ กติกาของกลุ่มตั้งแต่กลุ่มเล็กจนถึงกลุ่มใหญ่ ซึ่งอาจจะเป็นครอบครัว ห้องเรียน โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศ เป็นต้น สมาชิกที่ดีของสังคมนั้น จะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน อย่างเคร่งครัด รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไม่ไปละเมิดหรือล่วงล้ำสิทธิของผู้อื่นให้เขาเกิดความเสียหาย

นอกจากนั้น เมื่อมาอยู่ร่วมกัน ย่อมมีการติดต่อ สัมพันธ์กัน มีการทำกิจกรรมร่วมกันจึงจำเป็นที่จะต้องรู้จักนำหลักคุณธรรมของสมาชิกที่ดี หรือพลเมืองดี มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมมีความสำคัญต่อประเทศ ดังนี้

1. ทำให้สังคมและประเทศชาติมีการพัฒนาไปได้อย่างมั่นคง

2. ทำให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

3. ทำให้เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ

4. ทำให้สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีนั้น เป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกคนในสังคมไม่ว่าจะอยู่ในสังคมขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ โดยสมาชิกทุกคนจะต้องมีหลักการหรือแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ซึ่งนักเรียน ควรได้พัฒนาตนเองให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน จึงจะจัดได้ว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็น พลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ

 คุณธรรมของการเป็นพลเมืองดี

1. การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

2. การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่

3. การรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน และเคารพในมติของเสียงส่วนมาก

4. ความซื่อสัตย์สุจริต

5. ความสามัคคี

6. ความละอายและเกรงกลัวในการกระทำชั่ว

7. ความกล้าหาญและเชื่อมั่นในตนเอง

8. การส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ

ที่มาข้อมูลเนื้อหาหน้าที่พลเมืองที่ดี: http://www.aksorn.com/

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน I am HR

คำสำคัญ (Tags)#หน้าที่พลเมืองที่ดี

หมายเลขบันทึก: 354729, เขียน: 28 Apr 2010 @ 20:54 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:33 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 14, อ่าน: คลิก


ความเห็น (14)

เหตุแห่งความวุ่นวายในสังคมไทย

หากพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จะพบว่า สังคมไทยมีเหตุการณ์ความวุ่นวายตลอดเวลา บางคนได้รับความเดือดร้อน เสียหาย แม้กระทั่งชีวิตที่ต้องจากไปก่อนเวลาที่เหมาะสม ความคิดของผู้คนในสังคมก็ไปคนละทิศ คนละทาง จนยากที่จะบรรจบเข้าหากันได้ สิ่งต่างๆเหล่านี้ ล้วนเกิดจาก มิจฉาทิฐิ ความเป็นอคติที่มีต่อผู้อื่น มองคนอื่นในแง่ร้าย มุ่งแต่จะแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง มากกว่าจะคิดถึงประโยชน์สาธารณะ คอยหาโอกาสเอาเปรียบผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ สิ่งที่เกิดขึ้นจึงนับวันแต่จะบั่นทอนจิตใจให้ผู้คนในสังคม ยากที่จะหาความสุขที่แท้จริงได้

และถ้าทุกคนต่างนิ่งเฉย โดยอ้างไม่ใช่ธุระอะไรของเรา ตราบเท่าที่เรายังไม่ได้รับผลกระทบ ปัญหาต่างๆ ก็นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น จนยากที่จะหาทางแก้ไขได้

หนทางรอดของสังคมไทยในเวลานี้คือ การตั้งสติ แล้วพิจารณาสิ่งต่างๆ ด้วยความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจกัน หันหน้าเข้าหากัน แสวงหาสิ่งที่ดีๆร่วมกัน ทั้งที่ความจริงมีอยู่ตั้งมากมายหลายหนทางนัก การมองแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน แล้วในที่สุดทุกคนก็จะได้รับสิ่งที่ดีในไม่ช้า หากลดความมีอคติ มิจฉาทิฐิ ลงมา เชื่อได้ว่า จุดเริ่มต้นนี้ก็จะพาสังคมไทยไปสู่สันติสุขได้ไม่ยากเย็นนัก นอกจากเสียว่า คุณมีแต่ความเห็นแก่ตัวเกินกว่าที่อยากจะทำให้คนอื่นๆ เขามีความสุข สังคมไทยก็จะยังคงวุ่นวายอย่างนี้ตลอดไป

ด้วยความปรารถนาดีจาก

นายรักษ์ ปริกทอง กลุ่มประสานงานเพื่อการพัฒนาชุมชน ตู้ ปณ.๑๒ ปณ.บางอ้อ กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

เขียนเมื่อ 

มาร่วมเป็นพลเมืองที่ดีค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณบันทึก ตอกย้ำจิตสำนึก พลเมืองดี ... ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ไว้อาลัย แด่ ทหาร ที่สละชีวิต

สำหรับคนที่อยู่ใกล้ที่ชุมนุม กักเก็บน้ำให้เยอะนะครับ เผื่อไว้ใช้ดับไฟ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณกับทุกความเห็นค่ะ

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้ว รู้สึกอยากให้ประเทศไทยของเรา มีพลเมืองที่ดีแบบที่ว่านี้จังเลยครับ

IP: xxx.28.180.202
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ถึงเวลาแล้วที่พวกเราชาวไทยทุกคนคงต้องช่วยกันแล้วล่ะค่ะ เริ่มจากตัวเรา ครอบครัว สถาบันการศึกษา หน่วยงาน ตลอดจนองค์การต่างๆ ส่วนจะทำได้มากหรือน้อยนั้น การลงมือทำย่อมดีกว่าค่ะ และถ้าทุกคนลงมือทำในส่วนของตัวเองได้ ก็ย่อมขยายออกไปในวงกว้างในที่สุด ยังมีความหวังอยู่นะคะ โดยส่วนตัวมีความเชื่อว่านิสัยคนไทยที่รักสงบ มีรอยยิ้มและมีพื้นฐานจิตใจที่ดี จะทำได้ไม่ยากค่ะ

คนเก็บฟีน
IP: xxx.53.128.126
เขียนเมื่อ 

เขียนได้ดี มีประโยชน์ มีสาระครับ สมาชิกคนหนึ่งของ gotoknow

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

มาอ่านคุณธรรมของการเป็นพลเมืองดีค่ะ

ขอบคุณสำหรับบันทึกดีดีนะคะ

ขอบคุณค่ะ

เน็ก
IP: xxx.27.73.155
เขียนเมื่อ 

คนเราเรีกเกิดไม่ได้แต่เรีกเป็นคนดีได้ครับ ความดีไม่ต้องรอให้ใครเห็น ผมมาพูดให้ฟังนะครับ

อาร์ม
IP: xxx.27.72.222
เขียนเมื่อ 

สบายดีกันไหมคนไทย55555555555555+

555
IP: xxx.205.61.77
เขียนเมื่อ 

555

nonahctaN
IP: xxx.48.97.122
เขียนเมื่อ 

เจ๋ง
IP: xxx.0.210.139
เขียนเมื่อ 

เจ๋งครับ !!!! ☺☺☺ McB