จากข่าวที่พบเห็นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน จะพบว่าเป็นข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบ ความวุ่นวาย จากกลุ่มผู้ที่การแสดงออกให้เห็นถึง การไม่เคารพกฎหมาย ฝ่าฝืน และไม่นำพากับความเดือดเนื้อร้อนใจของผู้อื่น ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำนั้น ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ขาดรายได้ ไม่มีความปลอดภัยในการเดินทาง และยังอาจได้รับบาดเจ็บ หรือสูญเสียชีวิตอีกด้วย

         หรือจะเป็นเพราะว่ากลุ่มคนบางกลุ่มนั้น ขาดความระลึกถึงหน้าที่พลเมืองที่ดีของประเทศ ซึ่งเป็นเนื้อหาวิชาที่ได้ศึกษากันมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา หรือว่าพวกเขาเติบโตจนลืมสิ่งที่ได้ร่ำเรียนกันมาจนหมดแล้ว

          วันนี้ จึงขอนำเนื้อหาโดยย่อของวิชานี้ มาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่ง จะสะท้อนไปถึงกลุ่มคนที่ก่อความวุ่นวายหรือไม่นั้น คงไม่สำคัญเท่ากับผู้คนส่วนใหญ่ของประเทศ ที่มีความระลึกรู้ รับผิดชอบในสิทธิและหน้าที่พลเมืองที่ดีของตน จะช่วยกันพร่ำสอนและอบรมบุตรหลาน ของตนให้เติบโตเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศ เพื่อป้องกันเหตุการณ์วุ่นวายเหมือนเช่นที่เป็นอยู่ในขณะนี้ จะได้ไม่เกิดกับบ้านเมืองของเราในอนาคตอีก

เรื่อง :  หน้าที่พลเมืองที่ดี

สาระ :  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

กลุ่มสาระฯ :  สังคมศึกษา

ข้อมูลระดับ :  ประถมศึกษา

การที่สมาชิกในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนั้น สมาชิกแต่ละคนจะต้องปฏิบัติตนตาม กฎ กติกาของกลุ่มตั้งแต่กลุ่มเล็กจนถึงกลุ่มใหญ่ ซึ่งอาจจะเป็นครอบครัว ห้องเรียน โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศ เป็นต้น สมาชิกที่ดีของสังคมนั้น จะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน อย่างเคร่งครัด รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไม่ไปละเมิดหรือล่วงล้ำสิทธิของผู้อื่นให้เขาเกิดความเสียหาย

นอกจากนั้น เมื่อมาอยู่ร่วมกัน ย่อมมีการติดต่อ สัมพันธ์กัน มีการทำกิจกรรมร่วมกันจึงจำเป็นที่จะต้องรู้จักนำหลักคุณธรรมของสมาชิกที่ดี หรือพลเมืองดี มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมมีความสำคัญต่อประเทศ ดังนี้

1. ทำให้สังคมและประเทศชาติมีการพัฒนาไปได้อย่างมั่นคง

2. ทำให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

3. ทำให้เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ

4. ทำให้สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีนั้น เป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกคนในสังคมไม่ว่าจะอยู่ในสังคมขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ โดยสมาชิกทุกคนจะต้องมีหลักการหรือแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ซึ่งนักเรียน ควรได้พัฒนาตนเองให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน จึงจะจัดได้ว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็น พลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ

 คุณธรรมของการเป็นพลเมืองดี

1. การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

2. การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่

3. การรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน และเคารพในมติของเสียงส่วนมาก

4. ความซื่อสัตย์สุจริต

5. ความสามัคคี

6. ความละอายและเกรงกลัวในการกระทำชั่ว

7. ความกล้าหาญและเชื่อมั่นในตนเอง

8. การส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ

ที่มาข้อมูลเนื้อหาหน้าที่พลเมืองที่ดี: http://www.aksorn.com/