หน้าที่พลเมืองที่ดี

  สมาชิกที่ดีของสังคมนั้น จะต้องไม่ไปละเมิดหรือล่วงล้ำสิทธิของผู้อื่นให้เขาเกิดความเสียหาย   

         จากข่าวที่พบเห็นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน จะพบว่าเป็นข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบ ความวุ่นวาย จากกลุ่มผู้ที่การแสดงออกให้เห็นถึง การไม่เคารพกฎหมาย ฝ่าฝืน และไม่นำพากับความเดือดเนื้อร้อนใจของผู้อื่น ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำนั้น ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ขาดรายได้ ไม่มีความปลอดภัยในการเดินทาง และยังอาจได้รับบาดเจ็บ หรือสูญเสียชีวิตอีกด้วย

         หรือจะเป็นเพราะว่ากลุ่มคนบางกลุ่มนั้น ขาดความระลึกถึงหน้าที่พลเมืองที่ดีของประเทศ ซึ่งเป็นเนื้อหาวิชาที่ได้ศึกษากันมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา หรือว่าพวกเขาเติบโตจนลืมสิ่งที่ได้ร่ำเรียนกันมาจนหมดแล้ว

          วันนี้ จึงขอนำเนื้อหาโดยย่อของวิชานี้ มาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่ง จะสะท้อนไปถึงกลุ่มคนที่ก่อความวุ่นวายหรือไม่นั้น คงไม่สำคัญเท่ากับผู้คนส่วนใหญ่ของประเทศ ที่มีความระลึกรู้ รับผิดชอบในสิทธิและหน้าที่พลเมืองที่ดีของตน จะช่วยกันพร่ำสอนและอบรมบุตรหลาน ของตนให้เติบโตเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศ เพื่อป้องกันเหตุการณ์วุ่นวายเหมือนเช่นที่เป็นอยู่ในขณะนี้ จะได้ไม่เกิดกับบ้านเมืองของเราในอนาคตอีก

เรื่อง :  หน้าที่พลเมืองที่ดี

สาระ :  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

กลุ่มสาระฯ :  สังคมศึกษา

ข้อมูลระดับ :  ประถมศึกษา

การที่สมาชิกในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนั้น สมาชิกแต่ละคนจะต้องปฏิบัติตนตาม กฎ กติกาของกลุ่มตั้งแต่กลุ่มเล็กจนถึงกลุ่มใหญ่ ซึ่งอาจจะเป็นครอบครัว ห้องเรียน โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศ เป็นต้น สมาชิกที่ดีของสังคมนั้น จะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน อย่างเคร่งครัด รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไม่ไปละเมิดหรือล่วงล้ำสิทธิของผู้อื่นให้เขาเกิดความเสียหาย

นอกจากนั้น เมื่อมาอยู่ร่วมกัน ย่อมมีการติดต่อ สัมพันธ์กัน มีการทำกิจกรรมร่วมกันจึงจำเป็นที่จะต้องรู้จักนำหลักคุณธรรมของสมาชิกที่ดี หรือพลเมืองดี มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมมีความสำคัญต่อประเทศ ดังนี้

1. ทำให้สังคมและประเทศชาติมีการพัฒนาไปได้อย่างมั่นคง

2. ทำให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

3. ทำให้เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ

4. ทำให้สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีนั้น เป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกคนในสังคมไม่ว่าจะอยู่ในสังคมขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ โดยสมาชิกทุกคนจะต้องมีหลักการหรือแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ซึ่งนักเรียน ควรได้พัฒนาตนเองให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน จึงจะจัดได้ว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็น พลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ

 คุณธรรมของการเป็นพลเมืองดี

1. การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

2. การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่

3. การรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน และเคารพในมติของเสียงส่วนมาก

4. ความซื่อสัตย์สุจริต

5. ความสามัคคี

6. ความละอายและเกรงกลัวในการกระทำชั่ว

7. ความกล้าหาญและเชื่อมั่นในตนเอง

8. การส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ

ที่มาข้อมูลเนื้อหาหน้าที่พลเมืองที่ดี: http://www.aksorn.com/

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน I am HR

คำสำคัญ (Tags)#หน้าที่พลเมืองที่ดี

หมายเลขบันทึก: 354729, เขียน: 28 Apr 2010 @ 20:54, แก้ไข, 24 Jun 2012 @ 01:33, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 14, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (14)

เหตุแห่งความวุ่นวายในสังคมไทย

หากพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จะพบว่า สังคมไทยมีเหตุการณ์ความวุ่นวายตลอดเวลา บางคนได้รับความเดือดร้อน เสียหาย แม้กระทั่งชีวิตที่ต้องจากไปก่อนเวลาที่เหมาะสม ความคิดของผู้คนในสังคมก็ไปคนละทิศ คนละทาง จนยากที่จะบรรจบเข้าหากันได้ สิ่งต่างๆเหล่านี้ ล้วนเกิดจาก มิจฉาทิฐิ ความเป็นอคติที่มีต่อผู้อื่น มองคนอื่นในแง่ร้าย มุ่งแต่จะแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง มากกว่าจะคิดถึงประโยชน์สาธารณะ คอยหาโอกาสเอาเปรียบผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ สิ่งที่เกิดขึ้นจึงนับวันแต่จะบั่นทอนจิตใจให้ผู้คนในสังคม ยากที่จะหาความสุขที่แท้จริงได้

และถ้าทุกคนต่างนิ่งเฉย โดยอ้างไม่ใช่ธุระอะไรของเรา ตราบเท่าที่เรายังไม่ได้รับผลกระทบ ปัญหาต่างๆ ก็นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น จนยากที่จะหาทางแก้ไขได้

หนทางรอดของสังคมไทยในเวลานี้คือ การตั้งสติ แล้วพิจารณาสิ่งต่างๆ ด้วยความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจกัน หันหน้าเข้าหากัน แสวงหาสิ่งที่ดีๆร่วมกัน ทั้งที่ความจริงมีอยู่ตั้งมากมายหลายหนทางนัก การมองแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน แล้วในที่สุดทุกคนก็จะได้รับสิ่งที่ดีในไม่ช้า หากลดความมีอคติ มิจฉาทิฐิ ลงมา เชื่อได้ว่า จุดเริ่มต้นนี้ก็จะพาสังคมไทยไปสู่สันติสุขได้ไม่ยากเย็นนัก นอกจากเสียว่า คุณมีแต่ความเห็นแก่ตัวเกินกว่าที่อยากจะทำให้คนอื่นๆ เขามีความสุข สังคมไทยก็จะยังคงวุ่นวายอย่างนี้ตลอดไป

ด้วยความปรารถนาดีจาก

นายรักษ์ ปริกทอง กลุ่มประสานงานเพื่อการพัฒนาชุมชน ตู้ ปณ.๑๒ ปณ.บางอ้อ กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

น้องซิลเวีย
เขียนเมื่อ 28 Apr 2010 @ 21:09

มาร่วมเป็นพลเมืองที่ดีค่ะ

Boo
เขียนเมื่อ 28 Apr 2010 @ 21:19

ขอบคุณบันทึก ตอกย้ำจิตสำนึก พลเมืองดี ... ค่ะ

ปาปอนด์
เขียนเมื่อ 28 Apr 2010 @ 21:57

ไว้อาลัย แด่ ทหาร ที่สละชีวิต

สำหรับคนที่อยู่ใกล้ที่ชุมนุม กักเก็บน้ำให้เยอะนะครับ เผื่อไว้ใช้ดับไฟ

จ่ามงกุฎ
เขียนเมื่อ 28 Apr 2010 @ 22:30

ขอบคุณกับทุกความเห็นค่ะ

อ.นุ
เขียนเมื่อ 29 Apr 2010 @ 10:23

อ่านแล้ว รู้สึกอยากให้ประเทศไทยของเรา มีพลเมืองที่ดีแบบที่ว่านี้จังเลยครับ

IP: xxx.28.180.202
เขียนเมื่อ 29 Apr 2010 @ 13:17

ขอบคุณค่ะ ถึงเวลาแล้วที่พวกเราชาวไทยทุกคนคงต้องช่วยกันแล้วล่ะค่ะ เริ่มจากตัวเรา ครอบครัว สถาบันการศึกษา หน่วยงาน ตลอดจนองค์การต่างๆ ส่วนจะทำได้มากหรือน้อยนั้น การลงมือทำย่อมดีกว่าค่ะ และถ้าทุกคนลงมือทำในส่วนของตัวเองได้ ก็ย่อมขยายออกไปในวงกว้างในที่สุด ยังมีความหวังอยู่นะคะ โดยส่วนตัวมีความเชื่อว่านิสัยคนไทยที่รักสงบ มีรอยยิ้มและมีพื้นฐานจิตใจที่ดี จะทำได้ไม่ยากค่ะ

คนเก็บฟีน
IP: xxx.53.128.126
เขียนเมื่อ 09 Jun 2010 @ 18:33

เขียนได้ดี มีประโยชน์ มีสาระครับ สมาชิกคนหนึ่งของ gotoknow

Natcha Chalermklang
เขียนเมื่อ 09 Jun 2010 @ 18:45

สวัสดีค่ะ

มาอ่านคุณธรรมของการเป็นพลเมืองดีค่ะ

ขอบคุณสำหรับบันทึกดีดีนะคะ

ขอบคุณค่ะ

เน็ก
IP: xxx.27.73.155
เขียนเมื่อ 30 Sep 2010 @ 17:59

คนเราเรีกเกิดไม่ได้แต่เรีกเป็นคนดีได้ครับ ความดีไม่ต้องรอให้ใครเห็น ผมมาพูดให้ฟังนะครับ

อาร์ม
IP: xxx.27.72.222
เขียนเมื่อ 01 Oct 2010 @ 09:30

สบายดีกันไหมคนไทย55555555555555+

555
IP: xxx.205.61.77
เขียนเมื่อ 01 May 2013 @ 11:13

555

nonahctaN
IP: xxx.48.97.122
เขียนเมื่อ 10 Feb 2014 @ 14:54

เจ๋ง
IP: xxx.0.210.139
เขียนเมื่อ 04 Dec 2014 @ 13:54

เจ๋งครับ !!!! ☺☺☺ McB