ปลายปี 2548 ก่อนที่ครูสมบัติ แก้วทิตย์ จะได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ประเภทบุคคล มีคณะผู้รู้มาพื้นที่น่าน ดูเนื้องานการทำงาน พบว่า ถิ่นที่อยู่ครูสมบัติเป็นภูสูง จึงไปนำเรียนคณะทำงานอีกคณะหนึ่ง ไม่นานจึงมีการเดินทางมา จ.น่านอีกครั้งหนึ่ง มาคราวนี้ นอกจากดูพื้นที่ทำงานของครูสมบัติแล้ว ยังไปพื้นที่ทำงานของพระสมคิด จารณธัมโม เจ้าอาวาสวัดโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน ที่เคยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 6 ประเภทบุคคล

                       

                            การสนทนาเรื่องการปลูกหญ้าแฝก ฉบับชาวน่าน ถูกนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยน   ก่อนหน้าที่ จ.น่าน มีการปลูกแฝกโดยภาคส่วนราชการแล้ว   แต่แบบที่จะกล่าวเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง  ที่สุดหลังจากการทำเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ มีการนำเสนอโครงการปลูกหญ้าแฝกไปยัง ปตท. ขอรับการสนับสนุน   จนได้รับการสนับสนุนงบประมาณและความรู้จาก ปตท.และสถานีพัฒนาเกษตรพื้นที่สูง มูลนิธิโครงการหลวง ให้ดำเนินการ 3 พื้นที่ใน จ.น่าน คือ 1. อ.ท่าวังผา 2. อ.เมืองน่าน และ 3.อ.สันติสุข

                             การดำเนินการตามโครงการปลูกหญ้าแฝก  ไม่เน้นเงินหรือปัจจัยเร่งรีบ  แต่เน้นความรู้ ความเข้าใจ ทั้งนี้  เพื่อให้ชาวน่าน ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ปลีกย่อย ลึกซึ้ง ให้เห็นคุณประโยชน์ใหญ่หลวงของหญ้าแฝก และน้อมรับพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2534 เพื่อใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำในประเทศไทย

 

                               วันที่ 22 -23 มิถุนายน 2549 ให้หลังร่วม 15 ปีจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริ  เราชาวน่าน ภูมิใจอย่างยิ่งที่ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี  องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวงเสด็จน่าน เป็นประธานพิธีปลูกหญ้าแฝก 999 ต้น และเราชาวน่านได้นำเสนอปัญหา  และเสนอขอให้ทางมูลนิธิโครงการหลวงให้มีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่ จ.น่าน โดยใช้องค์ความรู้ที่ประสบความสำเร็จมาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.น่าน ให้มีการพัฒนาด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ให้ชาวน่านอยู่ดีมีสุขต่อไป..