KV;ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาฯ

"สร้างคน สร้างรายได้ สร้างชาติ" เป็นที่รู้จัุึกของชาวประชา

KV” เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลด้านท่องเที่ยว กีฬา และส่งเสริมการแข่งกีฬานักเรียน นักศึกษา ประชาชน

สมรรถนะหลัก

(ปัจจัย/องค์ประกอบ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

1.ด้านการบริหารองค์กร

1.1.เป็นศูนย์กลางส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประชาชน

มีเอกสารข้อมูล ระเบียบ กฎกติกา ด้านกีฬาสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่สนใจ

มีการดำเนินการระดับ 1 และมีการวางแผน กำหนดแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬา แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน

มีการดำเนินการระดับ 1,2 และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมและดำเนินการจัดการแข่งขัน

มีการดำเนินการระดับ 1,2,3 และมีดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน

มีการดำเนินการระดับ 1,2,3,4 และมีการติดตามประเมินผลและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนจัดการแข่งขันกีฬาอย่างเป็นระบบ

2.ด้านการบริการประชาชน

2.1.เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลด้านท่องเที่ยว

มีเอกสารข้อมูลด้านท่องเที่ยวสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่สนใจ

มีการดำเนินการระดับ 1 และมีการวางแผน กำหนดเป้าหมายการให้บริการข้อมูล

มีการดำเนินการระดับ 1,2 และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ

มีการดำเนินการระดับ 1,2,3 และมีการขยายเครือข่ายศูนย์ข้อมูลด้านท่องเที่ยว

มีการดำเนินการระดับ 1,2,3,4 และมีการติดตามประเมินผลและเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างเป็นระบบ

2.2.เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลด้านกีฬา

มีเอกสารข้อมูล ระเบียบ กฎกติกา ด้านกีฬาสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่สนใจ

มีการดำเนินการระดับ 1 และมีการวางแผน กำหนดเป้าหมายการให้บริการข้อมูล

มีการดำเนินการระดับ 1,2 และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ

มีการดำเนินการระดับ 1,2,3 และมีการขยายเครือข่ายศูนย์ข้อมูลด้านกีฬา

มีการดำเนินการระดับ 1,2,3,4 และมีการติดตามประเมินผลและเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างเป็นระบบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon-tourism-and-sportความเห็น (0)