โครงสร้างรายวิชา

รายวิชา   วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา  ว16101

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

หน่วยการเรียนรู้  7  หน่วย          เวลา     80  ชั่วโมง

 

หน่วยที่

 ชื่อหน่วย 

 มฐ./ตัวชี้วัด

 ชั่วโมง

น้ำหนักคะแนน

1

ร่างกายมนุษย์

-          การเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์

-          อวัยวะต่างๆในร่างกายมนุษย์

-          ความสัมพันธ์ของอวัยวะในระบบต่างๆในร่างกาย

ว1.1  ป6/1  ป6/2  ป6/3

ว8.1  ป6/1  ป6/2 ป6/3 ป6/4       ป6/5 ป6/6 ป6/7 ป6/8

 

5

10

2

อาหารและสารอาหาร

-          คุณค่าสารอาหาร

-          สารอาหารและพลังงาน

-          สารอาหารที่เหมาะกับเพศและวัย

-          สารเจือปนในอาหาร

ว1.1  ป6/1  ป6/2  ป6/3

ว8.1  ป6/1  ป6/2  ป6/3 ป6/4      ป6/5  ป6/6 ป6/7 ป6/8

 

5

10

3

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

       -      กลุ่มสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่

-          ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิต

       (โซ่อาหาร  สายใยอาหาร)

-          ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม

-          ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

-          การเพิ่มของประชากรต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

-          ผลต่อสิ่งมีชีวิตจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโดยมนุษย์และธรรมชาติ

-          การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-          การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

ว2.1 ป6/1  ป6/2  ป6/3

ว2.2  ป6/1  ป6/2   ป6/3  ป 6/4    ป6/5

ว8.1  ป6/1  ป6/2  ป6/3 ป6/4       ป6/5  ป6/6 ป6/7  ป6/8

 

20

15

หน่วยที่

 ชื่อหน่วย

 มฐ./ตัวชี้วัด

 ชั่วโมง

น้ำหนักคะแนน

4

สารในชีวิตประจำวัน

-          สมบัติของสาร

-          การจำแนกสาร

-          การแยกสาร

-          สารในชีวิตประจำวัน

-          การเลือกใช้สารอย่างถูกต้องและปลอดภัย

-          การเปลี่ยนแปลงของสาร

-          ผลของสารต่อสิ่งชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ว3.1 ป6/1  ป6/2 ป6/3  ป6/4 

ป6/5

ว3.2 ป6/1  ป6/2 ป6/3

ว8.1  ป6/1 ป6/2 ป6/3 ป6/4 

ป6/5 ป6/6 ป6/7 ป6/8

14

15

5

วงจรไฟฟ้า

-          วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

-          สมบัติของตัวนำและฉนวนไฟฟ้า

-          การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม

-          การต่อหลอดไฟฟ้า

-          การเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ว5.1  ป6/1  ป6/2 ป6/3 ป6/4       ป6/5

8.1  ป6/1 ป6/2 ป6/3 ป6/4  ป6/5 ป6/6 ป6/7 ป6/8

16

20

6

หินและการเปลี่ยนแปลงของหิน

-          การจำแนกประเภทของหิน

-          ลักษณะและองค์ประกอบของหิน

-          กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน

-          ธรณีพิบัติภัยที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อม

ว6.1  ป6/1 ป6/2 ป6/3

ว8.1  ป6/1 ป6/2 ป6/3 ป6/4  ป6/5 ป6/6 ป6/7 ป 6/8

 

10

15

7

ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยี

-          ข้างขึ้น  ข้างแรม 

-          ฤดูกาล

-          สุริยุปราคาและจันทรุปราคา

-          เทคโนโลยีอวกาศ

7.1  ป6/1

ว8.1  ป6/1  ป6/2 ป6/3 ป6/4        ป6/5 ป6/6 ป6/7  ป6/8

 

10

15