ทีมงานเลขานุการคณะฯ ศูนย์ สถาบัน สำนัก และผู้อำนวยการกองฯ มข. ได้มีโอกาสคุยกันตั้งแต่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อเดือนที่แล้วไว้ว่าจะประชุมการจัดการความรู้ เลขานุการคณะฯศูนย์ สถาบัน สำนัก/ผู้อำนวยการกอง ในวันที่ 29 มิถุนายน 2549 เวลา 11.30 น. ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมีเรื่องที่ได้คุยกันในครั้งนี้ คือ การแลกเปลี่ยนกันควร มีหัวข้อที่น่าสนใจ คือ เรื่องเด่นเลขา/ผู้อำนวยการกอง เป็นเรื่องที่ 1 แล้ว อีกเรื่องหนึ่ง ที่น่าจะเป็นเรื่องที่จะคุยต่อได้อีกจากการแลกเปลี่ยนกันครั้งที่แล้ว เราได้เล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับ คำว่า ชุมชนบล็อก บล็อก บันทึก ใน เว็ปไซค์ http//gotoknow.org บ้างแล้ว ครั้งนี้ คงได้มีโอกาสเล่าสู่กันฟังเรื่อง gotoknow เวอร์ชั่น 2 กันบ้าง อีกเรื่องที่ เราได้คุยกันไว้ คือ สมรรถนะ จึงขอเรียนเชิญท่าน หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ท่านผู้อำนวยการกองทุกกอง รวมทั้งเลขานุการคณะฯทุกท่าน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปแลกเปลี่ยนกันเพื่อจะได้นำสิ่งดีๆที่ได้จากการแลกเปลี่ยนกันไปพัฒนางานของตนเอง คณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัย และชาติต่อไป และอาจจะคาดหวังต่อถึงความก้าวหน้าไปอื่นๆในอนาคต