เมื่อสองสามวันที่ผ่านมา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)  ซึ่งเป็นศูนย์ประสานการพัฒนาคุณภาพวิชาการ(ภาษาอังกฤษ)  บริหารเงินงบประมาณ 3,000 บาท  หัวหน้ากลุ่ม ฯ จำนวน 8 คน(โรงเรียน) ช่วยกันคิดว่าจะทำอะไรดี

สรุปจัดการแข่งขันทางวิชาการภาษาอังกฤษ  5  ประเภท  ในวันที่  8 สิงหาคม 2549  ตอนนี้ทุกโรงเรียนนำหลักเกณฑ์กลับไปโรงเรียน  เตรียมฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเข้าชิงชัย  จริงๆแล้วมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเข้าสู่เวทีการแข่งขันทางวิชาการในระดับต่อไป  ตลอดทั้งครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิด  ความรู้ซึ่งกันและกัน

อีกเรื่องหนึ่งคือ  สพท.กทม.เขต 2 ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)  เป็นศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  (ERIC NETWORK CENTRE)  อีก

นี่เป็นงานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษานอกเหนือจากการสอน