ประโยชน์ของการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

การตรวจสอบคุณภาพน้ำ นอกจากทำให้เราได้ดื่มน้ำสะอาดและปลอดภัยแล้ว ประโยชน์ที่สำคัญอีกอย่างคือ การปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น เช่น ถ้าในน้ำมีสนิมเหล็ก มีสี และรสชาดไม่ชวนดื่ม ก็สามารถกำจัดเหล็กออกได้ โดยการเติมอากาศ หรือตกตะกอน เป็นต้น นอกจากนี้ การตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก็สามารถใช้ในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วย เช่น การควบคุมความเป็นกรด - ด่าง ทำให้สามารถควบคุมการตกตะกอนของเหล็กได้ดีขึ้น หรือทำให้คลอรีนมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้มากขึ้น

การตรวจสอบคุณภาพน้ำ มีประโยชน์ที่สำคัญ คือ

  1. สามารถบอกถึงความเหมาะสมและความปรอดภัยในการบริโภค ได้แก่ สี ความขุ่น ความกระด้าง ความเค็ม เหล็ก แมงกานีส สารพิษต่างๆ

  2. บอกถึงแหล่งมลพิษ เช่น แบคทีเรีย แอมโมเนีย และสารอินทรีย์ต่างๆ

  3. สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำได้อย่างเหมาะสม เช่น กำจัดเหล็ก ความขุ่น ความกระด้าง เป็นต้น