วันที่ 8 มิถุนายน  2549

          ช่วงบ่าย หลังจากการนิเทศงานที่กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร ผมและคุณสายัณห์ ปิกวงค์ ก็รีบเดินทางเพื่อเข้าร่วมกระบวนการ ลปรร.เกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน (อาหารปลอดภัย)  ณ หมู่ที่ 3 บ้านบึงกระดาน ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราได้นำกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อหารูปแบบการส่งเสริมฯ

          คุณสนอง  ขวัญคำ นักส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลช่องลมพร้อมทั้งทีมงานของสำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ คือคุณมานพ  จันทร์ต๊ะโมก และคุณนิพิจ พินิจผล ได้มาพร้อมแล้ว มีเกษตรกรที่มาร่วมกระบวนการในครั้งนี้ประมาณ 80 คน

         ขั้นตอนของกระบวนการในวันนี้มีรายละเอียด ดังนี้ครับ

         1. การนำเข้าสู่บทเรียน โดยคุณสนอง  ขวัญคำ โดยใช้สีแดงมาให้ผู้ร่วมกระบวนการดูแล้วถามว่า  สีแดงนี้ท่านคิดว่าหมายถึงอะไร.....  ซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย บางท่านก็ว่าความร้อน เลือด  ความโชคดี   แล้วคุณสนองก็สรุปว่า ในกลุ่มคนที่มีหลายคนย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ดังนั้นเป็นธรรมดาที่เราจะคิดต่างกันแต่ในกระบวนการกลุ่มนี้ควรยอมรับในความแตกต่าง เพราะทุกคนสามารถคิดต่างกันได้.....จึงต้องมีการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

                                             49061203

          2. การดูวีซีดีเรื่อง "ปัญหามา ปัญญามี"    เป็นการดูเพื่อศึกษาวิธีหรือกระบวนการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม  จากนั้นคุณสายัณห์ ปิกวงค์ จึงทักทายกับกลุ่ม พร้อมทั้งสอบถามถึงแนวคิดที่ได้จากการดู วีซีดี ซึงก็ได้รับความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมจากผู้เข้าร่วมกระบวนการเป็นอย่างดี

                                             49061204

 

           3. กระบวนการเรียนรู้เพื่อการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีประเด็นย่อยๆ ดังนี้

  • คุณสายัณห์  ปิกวงค์  ทบทวนข้อมูลแบบมีส่วนร่วมจากเกษตรกรที่เข้าร่วมในภาพรวมของตำบล
  • คุณสนองและคุณนิพิจ ทบทวนต้นทุนการผลิตเพื่อค้นหาและกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาอาชีพการทำนา
  • คุณสนอง ขวัญคำ ได้มีการบรรยายโดยใช้ข้อมูลเพื่อการสื่อให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจ ครั้งนี้คุณสนองใช้แผนที่ชุดดิความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืช และข้อมูลปริมาณน้ำฝน (ใช้ภาพ 2 ภาพด้านล่างนี้)

49061205  49061206

 

         4. การตรวจวิเคราะห์ถึงค่า pH ของดินและน้ำ   ระหว่างการดำเนินกระบวนการ ผมและคุณสายัณห์ ก็ได้จับประเด็นและบันทึกเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินแผนการปฏิบัติของกลุ่มในเบื้องต้น ให้คุณสนองและทีมงานได้ดำเนินกระบวนการในครั้งต่อไป  หลังจากนั้นคุณสนองได้ร่วมกับเกษตรกรที่นำน้ำและดินมาตรวจวิเคราะห์หาค่า pH เพื่อเป็นข้อมูลในการผลิตพืชให้ปลอดภัยและได้มาตรฐานต่อไป

49061207  49061208

 

          ในการดำเนินกระบวนการในวันนี้ พอสรุปเป็นบทเรียนได้ดังนี้

  • การใช้วีซีดี เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน หรือการสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรนั้นนับว่าใช้ได้ดี แต่เราต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
  • การดำเนินกระบวนการในวันนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมมีมากเกินไป  แต่สถานที่คับแคบ หากเกษตรกรหลายสิบคนเช่นนี้ ควรใช้สถานที่ที่มีบริเวณกว้าง เช่น วัด ศาลากลางบ้าน เป็นต้น
  • ในวันนี้คุณสนองได้เตรียมกิจกรรมไว้ค่อนข้างมาก ทำให้ใช้เวลามาก  ดังนั้น กิจกรรมที่เตรียมไว้ไม่ควรมากเกินไป และไม่ควรใช้การบรรยาย

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก