บทร้องประกอบ (ร้องแยก)

ในพิธีทำขวัญนาค

ตอนที่ 9 แหล่บุญคุณบิดา มารดา

โดย ชำเลือง มณีวงษ์

ผู้มีผลงานดีเด่นเพลงพื้นบ้านรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ปี 2547

           ในตอนที่ 9 ของบทร้องประกอบในพิธีทำขวัญนาค ผมขอนำเอาบทร้องทำนองแหล่อีกบทหนึ่งที่ใช้ร้องตอนกำเนิดบุตร เป็นการร้องเตือนใจให้กับพ่อนาคกล่าวถึงการชุบเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนเติบโตมาได้บวช ” ดังความในบทร้องแหล่ มีดังต่อไปนี้

           

           

แหล่บุญคุณบิดา มารดา (จากต้นฉบับเดิม)

               พี่น้องทั้งหลายจงฟังเพลงแหล่ เรื่องจริงแท้บิดามารดา

           จะว่าด้วยบุตรสุดปรารถนา           พ่อแม่เลี้ยงมาไม่ได้คิดกำไร

           ทะนุถนอมยอมลำบาก                จะทุกข์ยากสักเพียงไหน

           ยอมตนเป็นค่าลูกยาหญิงชาย      ให้ลูกสบายพ่อแม่หายกังวล

               เมื่อครั้งยังเด็ก...แรกเกิด         เมื่อลูกกำเนิดเป็นนุสนธิ

           แม่ทำกระโจมกางกั้นทางแยบยล  มิให้ลูกโดนฝนลมแรง

           ยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอม              แม่ถนอมพ่อปรุงแต่ง

           อุ้มไพล่ไว้หน้าเข้าเอวจนขาแกว่ง ถึงจะหมดเรี่ยวแรงพ่อแม่ก็ทน

                เมื่อตอนยังเล็กลูกเดินไม่ได้    พ่อหัดให้ตั้งไข่ทำไม้ควงวน  

           เมื่อเดินคล่องแคล่วแล้วกมล        ลูกซุกซนพ่อแม่อาวอน

           หัดให้ลูกพูดจาภาษาไทย           ก.เอ๊ย ก.ไก่ไปตามอักษร

           เมื่อลูกเติบใหญ่พ่อแม่ไม่อาวอน   ท่านส่งลูกให้ครูสอนเรียนตำรา

           เราเป็นบุตรอยู่ในวงตระกูล          ควรตอบแทนคุณกตัญญุตา  

           ให้สมกับท่านที่ได้เลี้ยงดูมา         บิดามารดา ควรห่วงใย

           ถ้าเป็นลูกสาว....ให้อยู่กับแม่       เฝ้าดูแลเมื่อยามพ่อแม่ยากไร้

           ถ้าถือกำเนิดได้เกิดเป็นชาย         ต้องอยู่ชดใช้ บวชให้..แทนคุณ...

 

ที่มา.. ขุนแผน  ลูกปราจีน แหล่พิธีทำขวัญนาค. 2520.