ประกันคุณภาพการศึกษา

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เนื่องจากวันที่ 22- 23 มิถุนายน 2549 นี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องรับการตรวจประเมินจาก คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มข ก่อนหน้านี้ คณะฯได้เตรียมการจัดทำ รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ 9 องค์ประกอบ ตามการกำหนดของสำนักงานการอุดมศึกษา ต่อมา สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา มข.ได้นำตัวชี้วัดของสำนักงานการอุดมศึกษา(สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา(สมศ.)และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) มาคลุกให้ครอบคลุมภารกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธของ มข จึงกำหนดมิติต่างๆ เป็น 4 มิติ คือ มิติที่ 1 ด้านประสิทธผลตามพันธกิจ ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพบัณฑิต มาตรฐานที่ 2 วิจัยและงานสร้างสรรค์ มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ มาตรฐานที่ 4 การทำนุศิลปและวัฒนธรรม มิติที่ 2 ด้านการบริหารและจัดการ ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 5 การพัฒนาสถาบันและบุคลากร มิติที่ 3 ด้านการเรียนรู้ ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 6 หลักสูตรและการเรียนการสอน มิติที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 7 ระบบการประกันคุณภาพ และทั้งหมดมี 57 ตัวชี้วัด คณะฯเตรียมรับการตรวจประเมินโดยจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)ประจำปี 2549 ( 1 มิถุนายน 2548 - 31 พฤษภาคม 2549) ข้อมูลทุกส่วนต้องรวบรวมจากทุกส่วนงาน ในส่วนของคณะฯได้นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯไปเมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2549 ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ และหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้ปรับปรุงและจะได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2549 เมื่อการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)ประจำปี 2549 ( 1 มิถุนายน 2548 - 31 พฤษภาคม 2549)ครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว คณะฯสามารถนำข้อมูลรายงาน กพร. ในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน 2549 นี้ และใช้สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สอง ประมาณเดือน กันยายน 2549 ด้วย ช่วงนี้ จึงระดมพล คุณสมพิศ นามเปือย คุณจักรวุธ และคุณยศพล โกกอุ่น มาช่วยกันเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อรับการประเมิน นอกจากนี้รองคณบดีทุกท่านก็ต้องช่วยกันตรวจสอบว่าได้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ งานนี้ร่วมด้วยช่วยกันค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ชอบอ่านเรื่องของพี่บุญเหมือนได้กลับไปทำงานด้านประกันคุณภาพใหม่
  • ขอบคุณครับ