โครงการวิจัย การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนโดยการสนับสนุนของสกว.และ  ศตจ.มีเครือข่ายเรียนรู้หลักอยู่ 5 พื้นที่ เรามีเวทีF2Fทุก3เดือน จะจัดในวันที่28-29ก.ย.นี้ ตอนนี้เครือข่ายได้ทยอยเปิดBlogเพื่อเชื่อมการเรียนรู้แบบB2B ก่อนการสัมมนาราย 3 เดือนด้วย        ทีมม.วลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราชเปิดBlogนำร่องเป็นแห่งแรก อาจารย์หญิงเขียนมาหารือว่าควรเปิดBlogกันทุกคนหรือไม่ เพราะทีมวิจัยมีหลายคน ผมมีความเห็นดังนี้ครับ

"แล้วแต่ทีมครับ โดยที่Blogจะช่วยในการสื่อสาร แต่เป็นวัตถุประสงค์รอง วัตถุประสงค์หลักคือ การเรียนรู้พัฒนาตนเองจากการบันทึก ทบทวนข้อมูลความรู้ที่เราเข้าใจซึ่งของใครก็ของคนนั้น ดังนั้นทีมงานอาจใช้Blogเดียวกัน แต่อาจจะเขียนเล่าแบบลงลึกในประเด็นที่นักวิจัยแต่ละคนรับผิดชอบซึ่งจะผสมผสานแนวคิด ทฤษฎี ประสบการณ์จากพื้นที่กลั่นกรองเป็นความเข้าใจของเราเองสื่อสารกับตัวเราเองและคนอื่น ๆ (การเขียนบันทึกจะช่วยกลั่นกรองจัดระบบข้อมูลความคิดให้เป็นระบบ ทำให้เราชัดขึ้น) การทำเช่นนี้จะทำให้Blogกลายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเราเองอย่างเป็นระบบ คนอื่น ๆที่เข้ามาเรียนรู้เป็นเรื่องรองครับ