ข่าวจากทีมกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

นำเรื่อง KM ไปขยายผลต่อ

เพื่อนจาก รพ.กะพ้อ จังหวัดปัตตานี ภก.นิอายุบ นิเงาะ และคุณซารีตา นิเงาะ ส่งข่าวความก้าวหน้าของงานการดูแลผู้ป่วยเบาหวานมาให้รู้กันว่า หลังจากเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการตลาดนัดความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แล้ว ได้กลับไปทำอะไรต่อบ้าง ดังนี้

ภก.นิอายุบ นิเงาะ เล่าว่าได้นำกระบวนการในการทำ KM ไปใช้ในงานคุณภาพของเครือข่ายในทีมต่างๆ เช่น ทีมบริหารความเสี่ยง ทีมระบบยา ทีม IC เป็นต้น

นำความรู้ในการให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเอง จากการที่ได้ฟังโรงพยาบาลอื่นๆ มาพูด ทำให้เกิดความคิดให้ชุมชนสามารถตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเอง โดยได้ขอการสนับสนุนและได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Terumo ให้เครื่องตรวจระดับน้ำตาล โดยเริ่มแรกใช้ในเขตรับผิดชอบของ รพ. ก่อน โดยมีเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลครับ

สำหรับคำถามที่ว่าท่านได้นำความรู้จากตลาดนัดฯ เรื่องใดและจากโรงพยาบาลไหนไปใช้ในการทำงานบ้างนั้น ภก.นิอายุบ ตอบว่าความรู้ที่ได้นำไปใช้ต่อคือเรื่องการให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง ในการดูระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง  แต่จำไม่ได้แล้วว่าต้นตำรับเป็นของโรงพยาบาลใด

คุณซารีตา นิเงาะ (นามสกุลเดียวกับ ภก.นิอายุบ ส่งจดหมายตอบมาคนละฉบับ ติดแสตมป์คนละดวง แต่เย็บจดหมายมาเหมือนกันเลย) เล่าว่าได้มีการปรับปรุงการทำงานในหลายเรื่องได้แก่
๑. ให้คำปรึกษารายบุคคลในผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลสูงกว่าปกติ และทำกราฟระดับน้ำตาลในเลือดทุกครั้งที่มารับบริการ เพื่อแสดงให้ผู้ป่วยทราบว่าตนเองอยู่ในระดับปกติหรืออยู่ในเขตที่มีภาวะแทรกซ้อน
๒. ทำ self-help group ขณะรับประทานอาหารเช้า ก่อนพบแพทย์
๓. จัดหาเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดให้ อสม. เพื่อเพิ่มศักยภาพ อสม. ในการคัดกรอง ติดตาม ผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบ

ความรู้ที่ได้จากโรงพยาบาลอื่นๆ ซึ่งคุณซารีตาได้นำไปใช้ต่อคือ (๑) เทคนิคการให้คำปรึกษารายบุคคล จาก รพ.เทพธารินทร์ (๒) การส่งเสริมให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถดูแลตนเองได้ จาก รพ.บ้านตาก (๓) การป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น แผลที่เท้า จาก รพ.เขมราฐ (๔) การให้บริการผู้ป่วยเบาหวานเชิงรุก โดยให้บริการที่บ้านในชุมชน (คุณซารีตาไม่ได้ระบุมาว่าได้ความรู้เรื่องนี้จาก รพ.ใด ดิฉันคาดว่าน่าจะมาจาก รพ.ชุมชนเมยวดี)

ดิฉันขอเพิ่มเติมความก้าวหน้าของทีม รพ.กะพ้อ ที่นำเรื่อง KM ไปขยายผลต่อ จนทางจังหวัดตกลงร่วมมือกับทีมงานเครือข่ายฯ จัดตลาดนัดความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน จังหวัดปัตตานี ในวันที่ ๒๗-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ นี้

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator



ความเห็น (0)