แบบฝึกทักษะการอ่าน

เผยแพร่ผลงานแบบฝึกทักษะการอ่าน
                                            

                                                        บทอ่านที่  7.1    เรื่อง   Movies                                       Part  A          

        

 

จุดประสงค์การเรียนรู้  :  สรุปประเด็นสำคัญจากการอ่านเรื่อง  Movies  ได้

Direction  :  Read the questions and scan the movies to find the answers. Then  cross(x)

the right answers in the table provided.

                                                                               TITANIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                         

                                                            ภาพที่  10  แสดงภาพประกอบภาพยนตร์เรื่อง  Titanic

                                  

            

                     Kate Winslet (“Rose”) and Leonardo Dicaprio (“Jack”) are passengers on the 

       “Titanic”. Jack is a poor artist and Rose is going to marry a rich man. Jack and Rose

       fall in love. The “Titanic” hits an iceberg and starts to sink. The rich man orders his

       servant to kill Jack, but he and Rose escape. Jack and  Rose are together in the sea after

       the “Titanic” sinks. Jack dies of the cold, but Rose is rescued by a boat.

 

 

         ที่มา  :  มาลินี จันทวิมล.    (2550).    Expanding Reading Skills Level 4.    กรุงเทพฯ  : 

                     สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.   หน้า  120.

 

 

                                                แบบฝึกทักษะที่  7.1    เรื่อง   Movies                                      Part  A          

        

 

ชื่อ……………………………นามสกุล………………………..ชั้น…………… เลขที่………….   

จุดประสงค์การเรียนรู้  :  สรุปประเด็นสำคัญจากการอ่านเรื่อง  Movies  ได้

Direction  :  Read the questions and scan the movies to find the answers. Then  cross(x)

the right answers in the table provided.

 

1.  Who is Rose going to marry ?

a.  A rich man                                    

b.  A poor man

c.  A white man                                 

d.  A black man

2.  What does Jack do ?

a.   A singer                                        

b.  An artist        

b.  A writer                                         

d.  A programmer

3.  What does the “Titanic” hit ?

                                a.  A rock                                            

b.  A boat

c.  An iceberg

d.  A lighthouse

4.  Where are Jack and Rose together after the “Titanic” sinks ?

                                a.  On a tree

                                b.  In the sea                                       

c.  On an island 

d.  In an apartment

 

 

5.  Who is rescued by boat ?

                                a.  Rose                                                

b.  Jack

c.  A rich man                                    

d.  A servant

 

 

 

  Try your best


Answers

 

ข้อ

A

B

C

D

E

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                    บทอ่านที่  7.1    เรื่อง   Movies                                         Part  B          

        

 

จุดประสงค์การเรียนรู้  :  สรุปประเด็นสำคัญจากการอ่านเรื่อง  Movies  ได้

Direction  :  Read the questions and scan the movies to find the answers. Then  cross(x)

the right answers in the table provided.

 

                               HARRY POTTER AND THE SORCERER’S STONE

 

 

 

           ภาพที่  11   แสดงภาพประกอบภาพยนตร์เรื่อง  Harry Potter and the Sorcerer’s  Stone 

 

               

                                 This family adventure film tells the story of a young boy, Harry Potter

                   (Radcliffe) who learns on his 11  birthday that he is the orphaned son of two

                   powerful wizards and that he possesses unique magical powers of his own. Invited

                   to attend Hogwarts School of  Witch-craft and Wizardry, Harry embarks on the

                   adventure of a lifetime with new-found friends Ron and Hermione. At Hogwarts,

                   Harry finds the home and the family he has never had.          

      

 

                          Vocabularies

                                   wizard (n.)  :  พ่อมด                      sorcerer (n.) :  พ่อมด              

                                   orphan (n.)    :  ลุกกำพร้า              adventure (n.)  :  การผจญภัย       

                                   possess (v.)    :  เป็นเจ้าของ           witchcraft (n.)  :  เวทมนตร์

                                   wizardry (n.)  :  ศาสตร์แห่งการใช้เวทย์มนตร์

 

 

 

  

ที่มา  :  มาลินี จันทวิมล.    (2550).    Expanding Reading Skills Level 4.    กรุงเทพฯ  : 

           สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  หน้า  121.  

 

 

 

 

        

                                                    แบบฝึกทักษะที่  7.1    เรื่อง   Movies                                  Part  B          

        

 

ชื่อ……………………………นามสกุล………………………..ชั้น…………… เลขที่………….   

จุดประสงค์การเรียนรู้  :  สรุปประเด็นสำคัญจากการอ่านเรื่อง  Movies  ได้

Direction  :  Read the questions and scan the movies to find the answers. Then  cross(x)

the right answers in the table provided.

 

 6.  What kinds of the films is mentioned?

                                a.  A comedy                                                         

                                b.  A fantasy

                                c.  A romantic

                                d.  An adventure

7. What does the story tell about ?

                                a.  A young boy                                                    

                                b.  A young girl

                           c. A young man                                                

                                d.  A young woman   

 8.   Who acts as Harry Potter ?

                                a.  Ron                                                                     

                                b.  Radcliffe

                                c   Hermione                                                          

                                d.  Hogwart

9.    How old is Harry Potter ?

                               a.  8      

                                b.  9

                               c.  10

                               d.  11

 

 

10.    Where does he study ?

                                a. Witchcraft School                                            

                                b.  Wizardry School

                                c.  Sorcerer’s School                                           

                                d.. Hogwarts School of  Witchcraft and Wizardry

 

 

 

 

  Try your best


Answers

 

ข้อ

A

B

C

D

E

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

                                                        

Time

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      เฉลย แบบฝึกทักษะที่  7.1    เรื่อง   Movies                                                

        

 

จุดประสงค์การเรียนรู้  :  สรุปประเด็นสำคัญจากการอ่านเรื่อง  Movies  ได้

Direction  :  Read the questions and scan the movies to find the answers. Then  cross(x)

the right answers in the table provided.

 

                                                                                      Part  A

 

1.  a

2.  b

3.  c

4.  b

5.  a

 

 

 


Part  B

 

6.  d

7.  a

8.  b

9.  d

10. d

 

 

 

 

 

 


                                                     บทอ่านที่  7.2    เรื่อง   Movies                                        Part   A                     

        

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้  :  สรุปประเด็นสำคัญจากการอ่านเรื่อง  Movies  ได้

Direction  :  Read the questions and scan the movies to find the answers. Then  cross(x)

the right answers in the table provided.

                                                                               MULAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                       ภาพที่   12   แสดงภาพประกอบภาพยนตร์เรื่อง  Mulan 

 

 

 

                  Mulan is a very old story from China. She is a teenage girl living with her father.

           He tells her to marry a man she does not love, so she is worried and unhappy. At this

            time, the Chinese army needs soldiers. Mulan pretends to be a man and joins the army,

             so her old father will not have to be a soldier. She fights against China’s enemies, but 

            then everyone finds out that she is really a woman. She has to leave. Finally, she saves

            the emperor’s life,  and everyone knows she is a heroine. She goes home and is happy.

 

 

 

 

 

 

                          Vocabularies         

                                        heroin (n.)     :  วีรสตรี               enemy (n.)   :  ศัตรู

                       pretend (v.)   :  แกล้งทำ             emperor (n.) :  จักรพรรดิ    

 

 

  

 

 

 

     ที่มา  :  มาลินี จันทวิมล.    (2550).    Expanding Reading Skills Level 4.     

                 กรุงเทพฯ  :   สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  หน้า  122.

 

 

 

 

                                                       แบบฝีกทักษะที่  7.2    เรื่อง   Movies                             Part    A                                

        

 

ชื่อ……………………………นามสกุล………………………..ชั้น…………… เลขที่………….   

จุดประสงค์การเรียนรู้  :  สรุปประเด็นสำคัญจากการอ่านเรื่อง  Movies  ได้

Direction  :  Read the questions and scan the movies to find the answers. Then  cross(x)

the right answers in the table provided.

 

 1.   Mulan is a very old story from ______________.

                                a.  China                                                              

b.  Japan

                                c.  Korea                                                              

d.  German

2.  Whom does Mulan live with ?

                                a.  her sister                                                        

b.  her brother

                                c.  her father                                                      

d.  her mother

3.  What does Mulan pretend to be ?

                                a.  a boy                                                                               

b.  a girl

                                c.  a man                                                             

d.  a woman

4.  The Chinese army  needs  ______________ for fighting against enemies.

                                a.  boys                                                                

b.  girls

                                c.  women                                                           

d.  soldiers

 

 

5.  Whose life does Mulan save ?

                                a.  a soldier’s                                                      

b.  a boy’s life                                                   

c.  a girl’s life

d.  the emperor’s life

 

 

 

 

  Try your best


Answers

 

ข้อ

A

B

C

D

E

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           บทอ่านที่  7.2    เรื่อง   Movies                                     Part   B       

        

 

จุดประสงค์การเรียนรู้  :  สรุปประเด็นสำคัญจากการอ่านเรื่อง  Movies  ได้

Direction  :  Read the questions and scan the movies to find the answers. Then  cross(x)

the right answers in the table provided.

         HOME  ALONE

 

 

 

 

 

 

 

 


                          

                                  ภาพที่   13  แสดงภาพประกอบภาพยนตร์เรื่อง  Home Alone 

 

 

                           It is a comedy about a boy who lives in a big house. He has many brothers

               and sisters. He is accidentally left alone at home when his family go away for

               Christmas. His parents cannot go back home because they are on an aeroplane,

               and then they are stuck at the airport. He goes to a toy store and stops two robbers

               who plan to steal money from the store. They follow him home, so he  uses

               things in the house as weapons and traps. The robbers are hurt and shocked

               many times. Finally, the boy’s comes home, and he is very glad to see them.

              They have a happy Christmas

               

 

 ที่มา  :  มาลินี จันทวิมล.    (2550).    Expanding Reading Skills Level 4.    กรุงเทพฯ  :

            สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.   หน้า  122.

 

 

 

 

                                                      แบบฝึกทักษะที่  7.2    เรื่อง   Movies                              Part   B       

        

 

ชื่อ……………………………นามสกุล………………………..ชั้น…………… เลขที่………….   

จุดประสงค์การเรียนรู้  :  สรุปประเด็นสำคัญจากการอ่านเรื่อง  Movies  ได้

Direction  :  Read the questions and scan the movies to find the answers. Then  cross(x)

the right answers in the table provided.

 

6.  What kinds of the films is mentioned?.

                                a.  Fantasy

                                b.  Comedy

                                c.  Romantic

                                d.  Adventure

7.  Where does the boy live ?

                                a.  In a hotel 

                                b.  In a big house                                                   

                                c.  In a small house

                                d.  In an apartment                                                                           

8.  Why is the boy left alone at home ?

                                a.  It is accident.                                                   

                                b.  He is pleased to stay.

                                c.  His parents want him to stay.                      

                                d.  His brothers want him to stay.

9.  What do his family go away for ?

                                a.  Halloween                                                         

                                b.  New Year

                                c.  Valentine                                                           

                                d.  Christmas

 

 

10.  What do two robbers plan to do at a toy store ?

                                a.  Steal toys                                                          

                                b.  Steal gifts

                                c.  Steal money                                                     

                                d.  Steal phone cards

 

 

 

 

  Try your best


Answers

 

ข้อ

A

B

C

D

E

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

Time

Scores

 

 

10

 

 

 

 

 

 

                                                        เฉลยแบบฝึกทักษะที่  7.2    เรื่อง   Movies                                      

        

 

จุดประสงค์การเรียนรู้  :  สรุปประเด็นสำคัญจากการอ่านเรื่อง  Movies  ได้

Direction  :  Read the questions and scan the movies to find the answers. Then  cross(x)

the right answers in the table provided.

 

                                                                            

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้

คำสำคัญ (Tags)#แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ#นางวรรณา สิยาชีพ#ครูโรงเรียนสวายวิทยาคาร#เผยแพร่ผลงานแบบฝึกทักษะการอ่าน

หมายเลขบันทึก: 339339, เขียน: 23 Feb 2010 @ 11:08 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 15:31 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 12, อ่าน: คลิก


ความเห็น (12)

ศุภกร สนศรี
IP: xxx.26.116.134
เขียนเมื่อ 

เป็นผลงานที่ดีมากและเข้าใจได้ง่าย

จิระพัฒน์ เวียงแสง
IP: xxx.26.116.134
เขียนเมื่อ 

เป็นผลงานที่เหมาะกับนักเรียนชั้น ม.4 มาก

พรชัย คุ้มม่วง
IP: xxx.26.116.134
เขียนเมื่อ 

เป็นผลงานที่มีเนื้อหาน่าสนใจ

สนุกและเข้าใจง่าย

นางสาวพรกนก ประจบดี
IP: xxx.26.119.127
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกสั้นๆและเข้าใจง่ายดีนะค่ะ

น.ส ศิริเดือน ภูมิสุข
IP: xxx.26.119.127
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำแบบฝึกนี้

ไปใช้ในการสอนนะค่ะ

นางสาวอรวรรณ วงษ์ชมพู
IP: xxx.26.118.220
เขียนเมื่อ 

เป็นผลงานที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนมาก

นาย ภูมารินทร์ อินทรทอง
IP: xxx.26.115.91
เขียนเมื่อ 

อ่านเนื้อแล้วเข้าใจง่ายกระชับได้ใจความ

นายวัชเรศ จิตรชุ่ม
IP: xxx.26.115.91
เขียนเมื่อ 

อ่านเเล้วทำข้อสอบได้...

น่าสนใจดี..

เนื้อหาครบทุกประเด็น..

นาย พิชัย สุวรรณศรี
IP: xxx.26.115.91
เขียนเมื่อ 

ดีครับ...

ขออีกนะครับ

นาย จักรพงศ์ สร้างสวน
IP: xxx.26.115.91
เขียนเมื่อ 

ถูกใจมาก...เข้าใจง่าย

นางสาวประภาศรี ชะนามุญา
IP: xxx.26.115.91
เขียนเมื่อ 

ชอบค่ะ...สรุปแล้วเข้าใจ..

เป็นกำลังใจให้นะค่ะ

นาย อนิรุธ เมินธนู
IP: xxx.26.115.91
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกหัดดีมากครับ...

ทำได้ดีครับ