สรุป HIVQUAL-T 2553


ดีใจที่ส่ง 1 ใน 3 ของจังหวัดอิิอิ

Clinical Tracer เรื่องการดูแลผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์

 งานเอดส์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

20 พฤศจิกายน 2552

 

1. บริบท

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม    เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับกลาง  ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาด้านอายุรกรรม และมีคณะกรรมการเอดส์จำนวน 22 คน ซึ่งให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งในเขตความรับผิดชอบ ผู้ป่วยที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชน 4 แห่ง และผู้ป่วยลาว โรคเอดส์เป็นโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขทำให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคและเป็นโรคเรื้อรังที่ติดต่อได้เนื่องจากปัจจุบันประชาชนทุกคนที่เป็นคนไทยต้องเข้าถึงบริการยาต้านไวรัส ทำให้ต้องมีการดูแลผู้ป่วยในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นโดยปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนนมต้องดูแลอยู่จำนวน 169 คน กินยาต้านไวรัสอยู่ 146 คน ไม่ได้กินยา 23 คน เสียชีวิตไปแล้ว 11 ราย ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้องได้รับยาสม่ำเสมอและมีความเสี่ยงต่อการเกิดการดื้อยาของเชื้อได้  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อไม่ให้มีโอกาสเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาสได้ ซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

2. ประเด็นสำคัญ/ความเสี่ยงสำคัญ

  1. การได้รับการตรวจ CD4 viral load การได้รับยาต้านไวรัสตามเกณฑ์มาตรฐาน
  2. การรับยาป้องกันโรคฉวยโอกาสและการรับยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอ
  3. การได้รับการคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฉวยโอกาสและการดูแลหญิงติดเชื้อที่ตั้งครรภ์
  4. การให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและการติดตามการเยี่ยมบ้าน

3. วัตถุประสงค์ / เครื่องชี้วัดและการใช้ประโยชน์ 

วัตถุประสงค์

เครื่องชี้วัด

1 ผู้ป่วยได้รับการตรวจ CD4 viral load  และได้รับยาต้านไวรัสตามเกณฑ์มากที่สุด

-ร้อยละการได้รับการตรวจ CD4 Viral load และได้รับยาต้านไวรัส

2 ผู้ป่วยได้รับยาป้องกันโรคฉวยโอกาสหลังตรวจ  CD 4

-ร้อยละการได้รับยาป้องกันโรคฉวยโอกาส(PCP cryptococosis  MACและ penicillosis)

3 ผู้ป่วยได้รับการคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฉวยโอกาสทุกรายและหญิงติดเชื้อได้รับการดูแล

-ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฉวยโอกาส(วัณโรคและซิฟิลิส์)

ร้อยละของหญิงติดเชื้อได้รับการตรวจ pap smear โรคทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก

4.จัดตั้งกลุ่มผู้ติดเชื้อเพื่อติดตามเยี่ยมบ้านกันเอง

การจัดตั้งกลุ่มผู้ติดเชื้อและดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายและผลลัทธ์ (ตั้งแต่ ตุลาคม 2546 ถึง กันยายน 2549)

ตัวชี้วัด

2548

2549

2550

2551

2552

1.  1.1การติดตามCD4 เกณฑ์  ³ 90 %

      1.2การติดตาม  Viral load ³ 90 %

97.05

0

100

0

100

52.6

95.2

45.6

89

65

2.การได้รับยาต้านไวรัสในผู้ที่สมควรได้รับ เกณฑ์³ 90 %

100

100

100

91.2

85.2

3.การได้รับยาป้องกันโรคฉวยโอกาสในผู้ทีสมควรได้รับ

   3.1 จาก PCP เกณฑ์  ³ 85 %

   3.2 จากCryptococcosis เกณฑ์ ³ 85 %

   3.3 จาก MAC

   3.4 จาก Penicillosis

 

96.77

45.45

0

0

 

100

100

0

0

 

100

100

0

0

 

91.4

85.7

0

0

 

84.6

63.6

16.7

0

4. การคัดกรองวัณโรค**  เกณฑ์ ³ 95 %

88.23

 78.1

94.7

98.7

100

5. การคัดกรอง VDRL**  เพื่อดูซิฟิลิส เกณฑ์ ³ 90 %

44.12

63.9

65

12

0

6. การดูแลผู้ติดเชื้อผู้หญิง**

6.1 การตรวจ PAP smear ในผู้หญิง เกณฑ์ ³ 60 %

6.2 การตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์(STI) เกณฑ์ ³ 50 %

6.3  การป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก เกณฑ์ ³ 95 %

 

26.08

0

75.0

 

21.7

0

100% (1/1)

 

32

0

-

 

35.4

0

-

 

29.8

0

-

7.adherence

-

-

97.1

100

100

8.Safe sex

-

97.2

97.4

95.2

97

9. การจัดตั้งกลุ่มผู้ติดเชื่อ (เป้าหมาย 1 แห่ง)

     - ตั้งกลุ่มผู้ติดเชื้อ

     - ตั้งศูนย์องค์รวม

     - จำนวนแกนนำกลุ่มผู้ติดเชื้อ

     -  จำนวนครั้งของการประชุมกลุ่มสมาชิก

          (เป้าหมาย เดือนละ 1 ครั้ง)

     -  จำนวนสมาชิกที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน(ราย)

     -  ให้คำปรึกษาแก่เพื่อนสมาชิก(ราย)

 

1 แห่ง

-

2

6

 

 

 

1แห่ง

-

4

8

 

-

1 แห่ง

7

7

 

195

49

 

-

1 แห่ง

7

12

 

311

162

 

-

1 แห่ง

10

11

 

291

351

10. - กิจกรรมสร้างเครือข่าย

      - การอบรมเยาวชนในเขตอำเภอธาตุพนม (โรงเรียน)

-

-

-

-

0

1

1

2

1

2

4. กระบวนการเพื่อให้ได้คุณภาพ

4.1 กระบวนการพัฒนา

            งานเอดส์ได้ทำการพัฒนากระบวนการการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางของกรมควบคุมโรคติดต่อตามแนวทางโครงการการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์ในประเทศไทย (NAPHA)และได้นำโปรแกรม HIVQUAL-T เข้ามาเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการการดูแลรักษา และนำมาทำ Clinical CQI ต่อเรื่องการปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในปีงบประมาณ  2548 และเรื่องการปรับปรุงคุณภาพของการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและโรคซิฟิลิส ในผู้ป่วยหญิงที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมในปี 2549 พบว่ามีแนวโน้มการรักษาดีขึ้น

            จัดทำแนวทางการบริการการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มารับบริการให้กับทีมเอดส์ทราบเพื่อปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

            อบรมแกนนำเพื่อให้ความรู้แก่แกนนำผู้ติดเชื้อในการดูแลผู้ติดเชื้อด้วยกันเองและประสานงานกลับกลุ่ม NGO เพื่อให้ความอนุเคราะห์งบประมาณคือกลุ่มรณรงค์เพื่อการรักษาเอดส์(TTAG) ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งงบประมาณและตัวบุคลากร

4.2 กระบวนการดูแลผู้ป่วย

            ก. การดูแลขณะอยู่ในหอผู้ป่วยโรงพยาบาล

            ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมหากเป็นแพทย์ท่านอื่นสามารถขอคำปรึกษาได้ โดยผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลจะได้รับบริการในการรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่ผู้ป่วยเป็นในระหว่างการรักษาจะได้รับบริการ VCT หากอยู่ในช่วงบริการการตรวจ CD4  ก็จะได้รับการส่งตรวจเลือดเพื่อการพิจารณาเข้าเกณฑ์การรักษาต่อไป

            ขณะที่นอนอยู่หอผู้ป่วยจะได้รับการดูแลจากทั้งแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล และหากผู้ป่วยต้องการที่จะมีเพื่อนโรงพยาบาลมีกลุ่มผู้ติดเชื้อที่คอยช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยด้วยกันเอง

            เมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาหายจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาสก็จะส่งต่อเข้ารับบริการที่ตึกผู้ป่วยนอกต่อไป

            ข. การดูแลผู้ป่วยนอก

            ประชาชนหากมีความประสงค์ที่จะเจาะเลือดเพื่อตรวจดูว่าตนติดเชื้อหรือไม่นั้นสามารถขอตรวจได้และจะได้รับบริการ VCT ก่อนเจาะเลือดและหลังจากเจาะเลือดแล้วหากไม่พบก็จะให้บริการเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ หากติดเชื้อจะได้รับการนัดมาเพื่อตรวจดูระดับ CD4 หากเข้าเกณฑ์การรักษา แพทย์ก็จะสั่งจ่ายยาต้านไวรัส โดยจะได้รับคำแนะนำในการรับประทานยาจากเภสัชกร เพื่อติดตามและประเมิน Adherence และผู้ป่วยนั้นจะได้รับการติดตาม ADR ที่สำคัญคือ ตับอักเสบโดยจะได้รับการตรวจ SGOT SGPT ALk ก่อนกินยา และหลังกินยาไปแล้ว 2 สัปดาห์ เมื่อกินยาครบหกเดือน ผู้ติดเชื้อจะได้รับการตรวจ CD4 ซ้ำ เพื่อประเมินผลการรักษา ผู้ป่วยทุกรายเมื่อมารับบริการจะได้รับการตรวจคัดกรองวัณโรค ผู้ป่วยทุกรายที่มีเพศสัมพันธ์จะได้รับการตรวจ VDRL เพื่อประเมินการติดเชื้อซิฟิลิส และหากเป็นหญิงจะได้รับการตรวจ pap smear เพิ่มเติมเพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ใน 1 ปีผู้ป่วยที่กินยาจะได้รับการตรวจ Viral load เพื่อดูการดื้อยาของเชื้อเริ่มดำเนินการ ปี 2550 เป็นต้นไป ผู้ป่วยทุกรายที่ยินดีเปิดเผยตัวกับกลุ่มผู้ติดเชื้อจะได้รับการบริการเพิ่มเติมจากสมาชิกกลุ่มผู้ติดเชื้อ(กลุ่มสานน้ำใจสองฝั่งโขง)

            ค. การป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก

          หญิงตั้งครรภ์ทุกรายที่มาฝากครรภ์จะได้รับการฝากครรภ์ 4 ครั้งคุณภาพและจะได้รับบริการการตรวจดูว่าติดเชื้อหรือไม่หากติดเชื้อจะได้รับยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันทุกรายและได้รับการตรวจดู CD4 หากเข้าตามเกณฑ์จะได้รับยาต้านไวรัส เมื่อคลอดแม่จะได้รับยาป้องกันขณะคลอดและเด็กเมื่อคลอดแล้วจะได้รับยาป้องกันและได้รับนมผสมทุกรายและตรวจติดตามว่าติดเชื้อหรือไม่ทุกเมื่อ อายุ 12 เดือน และ 18 เดือน

            ง. การดูแลที่บ้านและผู้ที่ได้รับผลกระทบ

            ผู้ติดเชื้อและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์(ผู้สูงอายุและเด็ก)ที่เป็นสมาชิกกลุ่มสานน้ำใจจะได้รับการเยี่ยมบ้านจากแกนนำกลุ่มเดือนละ 1 ครั้ง

4.3 ระบบงานสำคัญที่เกี่ยวข้อง

            ก. ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการติดตามและบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม HOS XP  และเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผ่านระบบบันทึกข้อมูลในโปรแกรม NAP-Program  ที่เป็นความลับ

            ข. การฝึกฝนทักษะของแพทย์ / พยาบาล เภสัชกรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการทบทวนความรู้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อเป็นการทบทวนและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์

            ค. ระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน กลุ่มสานน้ำใจสองฝั่งโขงพัฒนาตนเองเพื่อเยี่ยมบ้านผู้ป่วยแทนเจ้าหน้าที่

            ง.การให้ความรู้แก่ชุมชนโดยทำงานร่วมกับงานสุขาภิบาลและกลุ่มสานน้ำใจสองฝั่งโขง

ในกลุ่มเยาชนและองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น

            จ.การอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

5. แผนการพัฒนาต่อไป / ปัญหาอุปสรรค

  1. คู่มือการดูแลตนเองที่บ้านและแนวทางการให้คำปรึกษากรณีเกิดภาวะแทรกซ้อน
  2. การได้จัดทำ competency ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านเอดส์ขึ้น
  3. การส่งเสริมการเข้าถึงบริการในผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์

 

คำสำคัญ (Tags): #clinical tracer aids
หมายเลขบันทึก: 338898เขียนเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2010 11:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มีนาคม 2012 07:24 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี