การขาดศีลในการทำการเกษตร: สาเหตุของความเสื่อมโทรม การติดลบ และเป็นหนี้

ÿ      ศีลที่สำคัญ ๓ ข้อแรก

o      ปาณาติบาต การฆ่าทำลาย เพื่อให้ได้สิ่งที่ตนต้องการ หรือให้ได้ผลผลิตสูง การใช้สารพิษเพื่อการทำลายต่างๆ

o      อทินนาทาน การถือเอาของที่เขาไม่ให้ การปล้นดิน ปล้นน้ำ ปล้นป่า ปล้นระบบนิเวศ

o      มุสาวาทt การหลอกลวงว่าเป็นของตนเอง ทั้งที่เป็นทรัพย์ของทุกคน ทั้งวันนี้และวันหน้า

o      การผสมผสานการทำผิดศีลทั้ง ๓ ข้อข้างต้น ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

ÿ      ธรรมที่ควรปฏิบัติ

o      การอนุรักษ์รักษาดิน น้ำ ระบบนิเวสแบบพึ่งพาอาศัยกัน ลดการทำลายให้เหลือน้อยที่สุด

o      การรักษาดูแลพึ่งพา ใช้เฉพาะผลผลิตของระบบที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหาย ตามระดับความสามารถของระบบนิเวศ และพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป เก็บเกี่ยวแบบไม่ทำลาย

o      นับถือสิทธิ์ของผู้อื่นทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ไม่ฉ้อฉล เลี่ยงบาลีเพื่อโกงเป็นของตนเอง

o      ทำการเกษตรแบบเกื้อกูลทั้งตนเอง คนรอบข้างทุกระดับ และดูแลสิ่งแวดล้อม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เพื่อชีวิตความเห็น (0)