Newsflash
Image ชมภาพกิจกรรม สัปดาห์วิชาการ รสจ.ครั้งที่ 19 คลิกที่นี่ 

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยฯ พิมพ์ ส่งเมล
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2550

ภาพประกอบบทความ

   การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนดาราจรัส  ครู "สามารถวัดและประเมินผลได้ตามสภาพความเป็นจริง" "สามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร" ข้อความดังกล่าวนี้ เป็นสมรรถนะของครูที่กำหนดไว้ในมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของครู (พระราชบัญญัติวิชาชีครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๔๙) และสมรรถนะดังกล่าวนี้มีความจำเป็นต้องเชื่อมโยงไปถึงสาระสาระความรู้ที่ครูต้องศึกษา และเข้าใจหลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลประเมินผล หรือการประเมินพัฒนาการของผู้เรียน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรครูระดับปฐมวัย โรงเรียนดาราจรัส ซึ่งมีหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้แล้วในหลักสูตรสถานศึกษา...  "ครูแว่น" ได้เขียนบทความนี้เผยแพร่ไว้ในวารสารสายธาร ฉบับปฐมฤกษ์ ฉบับที่ 1/2550 อ่านบทความฉบับเต็ม ++ คลิกที่นี่ ++ และทำการดาวน์โหลดวารสารสายธาร เพื่ออ่านยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน 

** หมายเหตุ ** บทความในวารสารสายธาร ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ http://www.dcs.ac.th ได้จัดทำให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์เอกสารแบบ pdf ซึ่งเหมาะแก่การเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต หาก ไม่สามารถเปิดอ่านได้จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมสำหรับอ่านเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Acrobat Reader โดยการคลิกภาพด้านล่างนี้